Studujte v zahraničí s programem Erasmus+

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014 – 2020. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

V rámci programu Erasmus+ nabízí Bankovní institut každý rok svým studentům možnost vycestovat a studovat v zahraničí. Díky našim zahraničním partnerům si studenti mohou vybrat obor i zaměření svého studia a především zemi, kam by se chtěli podívat a vyzkoušet si studentský život v tamních podmínkách. Bankovní institut splňuje podmínku zapojení do tohoto programu, neboť je držitelem listiny  Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), která ho opravňuje k účasti na aktivitách programu. Z této podmínky vyplývá pro studenty BIVŠ možnost zúčastnit se některé z forem organizovaných mobilit.

Aktivity programu Erasmus+ jsou určeny

 • vysokoškolským studentům, kteří chtějí studovat a pracovat v zahraničí
 • vysokoškolským pedagogům a školitelům z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí
 • vysokoškolským pracovníkům, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce

KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Země zapojené do programu Erasmus+

Programové země

 • členské státy EU (28 zemí)
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Makedonie

Partnerské země

(země sousedící s EU)

 • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Rusko

Další partnerské země

některé klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa (více informací naleznete v části B Příručky k programu Erasmus+)

Informace k pobytům Erasmus+

Studijní pobyt (SMS)

Prezenční studium na zahraniční vysoké škole v délce 3 – 12 měsíců. Realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi BIVŠ a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE.

Podmínky pro uskutečnění pobytu:

 • student je posluchačem minimálně druhého ročníku jakékoli formy studia na BIVŠ
 • student ovládá cizí jazyk na úrovni, která mu umožňuje zvládnout studium na přijímající škole a skládat zkoušky ze všech předmětů zařazených do studijního programu
 • studium v zahraničí je předem domluveno mezi BIVŠ a přijímající školou na základě tzv. bilaterální dohody
 • studium v zahraničí je plně uznatelné v rámci studijního programu BIVŠ na základě získaných ECTS kreditů v rozsahu nejméně 15 kreditů za semestr, přičemž má student zapsáno minimálně 30 kreditů za semestr
 • student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na BIVŠ přerušit nebo ukončit
 • student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat od studenta zaplacení malých částek stejně jako od domácích studentů (např. za členství ve studentských uniích či za fotokopie)

Pracovní stáž (SMP)

Práce na plný pracovní úvazek v zahraniční organizaci v délce 2 – 12 měsíců umožňuje studentovi získat praxi ve studovaném oboru. Realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, BIVŠ a přijímající organizací. Nově také existuje možnost realizace absolventské stáže. Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia (včetně délky stáže). Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta. Informaci, zda musí uchazeč o absolventskou stáž v případě realizace stáže platit sociální a zdravotní pojištění či nikoliv, uchazeč obdrží u příslušného Úřadu práce. Příjem ze stáže (resp. stipendium) by měl uchazeč po návratu ze stáže zdanit.

Podmínky pro účast v pracovní stáži:

 • student je posluchačem jakékoli formy studia na BIVŠ
 • student může být studentem jakéhokoliv ročníku studia na BIVŠ
 • student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu na BIVŠ
 • po celé období pracovní stáže v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na BIVŠ, nemůže ukončit studium (absolvovat státní závěrečnou zkoušku nebo absolutorium) před ukončením pracovní stáže v zahraničí
 • pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím či výzkumném středisku nebo v jiné organizaci
 • pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, v organizacích spravujících programy EU a v národních diplomatických misích (ambasády) v zahraničí
 • jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu
 • student, který je občanem státu zapojeného do Programu celoživotního vzdělání, má v České republice přechodný pobyt a chtěl by z České republiky vycestovat na pracovní stáž do země svého původu, má při výběrovém řízení nejnižší prioritu. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy doporučuje pro tyto pracovní stáže přidělovat status studenta programu Erasmus+ bez stipendia
 • student může v průběhu studia vyjet pouze na jednu pracovní stáž financovanou z programu ERASMUS+

Nabídka stáží:
Dům zahraniční spolupráce
NAERASMUSPLUS
ERASMUSINTERN
EAEC
PRAXIS

Stipendia

Na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia za měsíc je pevně dána. Přidělení studijního pobytu a pracovní stáže není pro studenty BIVŠ nárokové, jelikož objemy prostředků na příslušná stipendia jsou limitovány. BIVŠ z důvodu limitovaných alokovaných finančních prostředků ze strany Domu zahraniční spolupráce provádí kvůli možnosti vycestování v rámci studijních a pracovních pobytů interní výběrové řízení za účelem zjištění, zda student ucházející se o jednu z forem pobytu splňuje předepsané podmínky.

Přehled sazeb stipendií
Stipendium pro účastníky se specifickými potřebami
Podmínky stipendia pro studenty ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí

Termíny přihlášek

Zimní semestr: do 30. dubna
Letní semestr: do 31. října

Ke stažení

Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty
Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro pracovní stáže
Erasmus Policy Statement

Charta studenta

Domluvte si osobní schůzku

Mgr. Jindřiška Semrádová
vedoucí katedry jazyků a vnějších vztahů
Tel.: +420 251 114 516
E-mail: jsemradova@bivs.cz