Katedra informatiky a kvantitativních metod

Pedagogická činnost katedry je zaměřená v základním studiu na práci s PC a na seznámení se základním uživatelským software, dále na zdokonalování studentů v matematickém a zejména logickém uvažování a zvládnutí základních pojmů a postupů z oblasti matematiky, finanční matematiky a statistiky.

Ve vyšších ročnících a v jednotlivých specializacích studijních oborů jsou přednášeny předměty týkající se oblastí úzce spjatých s tématikou informačních technologií a elektronického obchodování.

Ve vědeckovýzkumné práci se pracovníci katedry věnují aktuálním otázkám teorie a praxe v oblasti informačních technologií a otázkám výuky matematických předmětů, zejména v souvislosti s možnostmi praktické aplikace těchto předmětů a zaváděním moderních vyučovacích metod.

Akademičtí pracovníci katedry

Vedoucí katedry:
Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Tajemník katedry:
Ing. Bohuslav Růžička, CSc.

Docenti katedry:
doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.
doc. RNDr. Josef Benda, CSc.
doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.
doc. RNDr. Juraj Pančík, Ph.D.
doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Odborní asistenti:
Ing. Lukáš Herout, Ph.D.,
Ing. Bohuslav Růžička, CSc.

Emeritní docent:
doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Předměty vyučované katedrou

Bakalářské studium
Algoritmizace I
Algoritmizace II
Analýza dat a modelování
Bezpečnost podnikání a ochrana dat
Databáze I
Finanční matematika
Informační systémy ve finanční sféře
Kancelářské aplikace I
Kancelářské aplikace II
Kvantitativní metody pro ekonomy
Matematika - seminář I
Matematika - seminář II
Matematika I
Matematika II
Numerické metody
Obchodní modely ve světě internetu
Opakování středoškolské matematiky LS
Operační systémy
Organizační a informační strategie
Plánování a řízení projektů IS
Principy a architektury počítačů
Programování I
Programování II
Řízení kvality (audit) IS
Správa a řízení informačních systémů
Statistika
Techniky a metody modelování požadavků
Technologická infrastruktura a síťové technologie
Typografie a prezentační dovednosti
Výpočetní technika I
Výpočetní technika II
Vývoj informačních systémů
Základy teoretické informatiky

Navazující magisterské studium
Pravděpodobnost a statistika
Pojistná matematika
Statistika
Finanční matematika
Metody statistické analýzy