Katedra jazyků a vnějších vztahů

Všechny bakalářské obory studované na BIVŠ mají studijním plánem předepsaný jako povinný předmět jeden cizí jazyk – odbornou angličtinu nebo odbornou němčinu. Výuka probíhá po čtyři semestry v prvním a ve druhém ročníku (studenti jsou na základě vstupních testů rozděleni do skupin dle úrovně pokročilosti). Důraz je kladen na profesní orientaci učiva, odbornou slovní zásobu, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikativní dovednosti, tak i schopnost porozumět a zvládnout odbornou literaturu.

Ve druhém ročníku mají studenti možnost vybrat si jako volitelný předmět rovněž druhý cizí jazyk (obecnou angličtinu nebo němčinu). Tento předmět je vyučován zpravidla na začátečnické úrovni po dobu dvou semestrů.

Všichni zahraniční studenti (kromě Slováků), kteří nestudovali na českých středních školách, mají v rámci bakalářského studia vedle cizího jazyka ještě i povinnou čtyřsemestrální výuku češtiny v prvním a druhém ročníku. 

V magisterském studiu je výuka cizího jazyka (obchodní angličtiny) nabízena jako volitelný předmět a probíhá po dobu dvou semestrů.

Pracovníci katedry se podílejí na tvorbě učebních pomůcek a doplňkových studijních materiálů.

Akademičtí pracovníci katedry

Vedoucí  katedry:
Mgr. Jindřiška Semrádová

Odborní asistenti:
Mgr. Jindřiška Semrádová
PhDr. Dana Nowaková
Mgr. Žanna Vitkouska

Předměty vyučované katedrou

Bakalářské studium
Odborný anglický/německý jazyk I
Odborný anglický/německý jazyk II
Odborný anglický/německý jazyk III
Odborný anglický/německý jazyk IV
Druhý cizí jazyk - anglický/německý jazyk I
Druhý cizí jazyk - anglický/německý jazyk II
Český jazyk I
Český jazyk II
Český jazyk III
Český jazyk IV

Navazující magisterské studium
Obchodní anglický/německý jazyk I
Obchodní anglický/německý jazyk II