Katedra podnikání a oceňování

Katedra podnikání a oceňování garantuje bakalářské obory Oceňování majetku a Ekonomika a management podniku, který dále nabízí čtyři moduly studijního zaměření.

Celoškolsky katedra garantuje více než 50 předmětů v rámci bakalářských a 3 předměty v magisterských oborech a také řadu kurzů celoživotního vzdělávání. Dále poskytuje studentům i zaměstnancům školy psychologické poradenství včetně poradenství pro handicapované studenty.

Vědeckovýzkumné zaměření katedry se odvíjí od vyučovaných bakalářských oborů a zejména jejich profilových předmětů. Jedná se např. o problematiku nové ekonomiky a managementu v širším evropském a společenském rámci s akcentem na inovace, podnikatelské aktivity, mikrofinancování, trvale udržitelný rozvoj, aplikaci nových metod oceňování majetku na tržních principech, průběžné zpracování cenových map, problematiku energeticky úsporných budov atp. Součástí vědeckovýzkumných aktivit je spolupráce s aplikační sférou a také zahraničními a mezinárodními institucemi, které se zabývají obdobnou tématikou.

Akademičtí pracovníci katedry

Pověřený vedoucí katedry:
Dr. Jan Lachman

Docenti katedry:
doc. Ing. Josef Palán, CSc.
doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.
doc. Ing. Jan Lojda CSc.

Odborní asistenti:
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Ing. Vojtěch Chlubna, Ph.D.
Ing. Petr Ort, Ph.D.

Předměty vyučované katedrou

Bakalářské studium
Dějiny architektury
Dovednosti a image manažera
Interkulturní management
Jednání s klientem
Komunikace a prezentační dovednosti
Krizový management podniku
Management
Management I
Manažerská psychologie
Marketing
Marketing bankovních služeb
Marketingová komunikace
Metody oceňování I
Metody oceňování II
Metody personální práce
Moderní management - strategie trvale udržitelného rozvoje
Moderní marketingové přístupy
Oceňování cenných papírů
Oceňování hmotného majetku
Oceňování nemovitostí
Oceňování podniku
Odborná praxe
Operační management
Podnikatelská etika
Podnikatelský plán a zakládání malých a středních podniků
Podnikatelský záměr a projektový management
Podniková ekonomika
Podniková ekonomika pro EMP
Pozemní stavitelství
Property a facility management
Případové studie v oceňování I
Případové studie v oceňování II
Psychologie
Psychologie reklamy a trhu
Rekonstrukce a modernizace staveb
Rozpočtování staveb
Řízení kvality
Řízení lidských zdrojů
Řízení MSP
Řízení vztahů se zákazníky
Řízení změn
Sociální sítě a jejich aplikace
Sociologie
Stavební konstrukce a materiály
Systémy řízení podniku
Technická zařízení budov
Tvorba životního prostředí
Úvod do pozemního stavitelství
Územní plánování
Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie
Zeměměřičství a katastr nemovitostí

Navazující magisterské studium
Oceňování nemovitostí
Oceňování podniku
Strategické řízení organizací