Ing. Viktória Ďurajová, Ph.D.

Content middle
Pozice
prorektorka pro řízení a rozvoj vysokoškolského vzdělávání na Slovensku
E-mail
Content bottom

Je absolventkou Fakulty financií UMB v B. Bystrici, na ktorej pôsobila už počas štúdia ako lektor, neskôr ako odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva. V roku 2009 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v B. Bystrici. Odborne sa profilovala v odbore bankovníctvo a financie. Je spoluautorkou dvoch vedeckých monografií a autorkou viacerých odborných a vedeckých článkov a učebných textov. Pôsobenie na akademickej pôde dopĺňala pôsobením v bankovej praxi, čím dosiahla synergický efekt prepojenia bankovej teórie s praxou. S BIVŠ SR spolupracovala v externej forme už od roku 2005, od roku 2011 pôsobila na BIVŠ SR v pozícii vedúcej katedry, neskôr zástupcu prorektora v SR.