Přijímací řízení

Přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení do bakalářských nebo navazujících magisterských studijních programů na BIVŠ není přijímací zkouška. O přijetí ke studiu rozhoduje přijímací komise jmenovaná rektorem školy, která projednává všechny podané přihlášky ke studiu. V závislosti na počtu přihlášených může být rozhodnutím rektora přihlédnuto rovněž k výsledkům středoškolského studia (u uchazečů o bakalářské studium) a předchozí praxi uchazečů.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Bakalářské studium: přijímáni uchazeči s minimálně středoškolským vzděláním s maturitou
Navazující magisterské studium: přijímáni uchazeči s minimálně bakalářským vzděláním

Uchazeči nemusí pro obory vyučované v anglickém nebo ruském jazyce dokládat úroveň znalostí jazyka.

Formy studia

Prezenční (denní)

 • výuka probíhá ve všedních dnech (Pondělí – Pátek)
 • student musí navštěvovat povinné semináře
 • získáte status studenta

Kombinované (dálkové)

 • spojuje prezenční formu studia se samostudiem
 • jednodenní, příp. dvoudenní výuková soustředění – max. 12 výukových dní / semestr (pátek nebo sobota)
 • doplněno konzultacemi s vyučujícími
 • získáte status studenta (při splnění podmínek daných zákonem o státní sociální podpoře č. 117/1995)

Přihlášení ke studiu ve třech krocích

 1. Vyberte si studijní obor a formu studia, vyplňte elektronickou přihlášku.
  Za přihlášku není účtován žádný administrativní poplatek.
 2. Vytiskněte, vyplňte a podepište Přihlášku a Platební podmínky (jsou součástí přihlášky).
 3. Odešlete všechny dokumenty na adresu školy: Bankovní institut vysoká škola, a. s., Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5.

Nostrifikace

Zahraniční uchazeči doručí spolu s přihláškou ke studiu úředně ověřenou nostrifikaci maturitního vysvědčení (u přihlášky do bakalářského studia), resp. úředně ověřenou nostrifikaci vysokoškolského diplomu (u přihlášky do navazujícího magisterského studia) a úředně ověřené osvědčení o absolvování jazykové přípravy pro vysokoškolské studium (pro studium v českém jazyce), minimální úroveň A2.