Výzkum

Odborné oblasti výzkumné činnosti Bankovního institutu jsou orientovány na aktuální otázky zejména bankovnictví, pojišťovnictví, oceňování nemovitostí, realitní a makléřské problematiky, facility managementu, informačních technologií ve finančnictví a příbuzných oborech, a to v České republice i Evropské unii.

Cílem je např. vývoj a optimalizace bankovních produktů, optimalizace postupů oceňování a správy nemovitostí apod. Výzkumná činnost je soustředěna do Výzkumného centra BIVŠ.

Odborný profil výzkumné činnosti BIVŠ je vymezen jednak odborným zaměřením jednotlivých kateder, a jednak je interdisciplinární v rámci mezikatedrové spolupráce i spolupráce BIVŠ s externími subjekty. Výzkumná činnost je prováděna jak ve spolupráci s významnými finančními a výzkumnými institucemi, tak samostatně. Do výzkumné činnosti jsou zapojováni i úspěšní studenti BIVŠ, zejména prostřednictvím podpory Interní grantové agentury BIVŠ (IGA).

Publikační činnost

Výsledky výzkumu BIVŠ jsou prezentovány v domácích i zahraničních odborných publikacích i konferencích a seminářích. Publikační výstupy jsou evidovány v databázi, která slouží i k odesílání výsledků do RIV. V databázi je možné výstupy vyhledávat prostřednictvím webové aplikace.

Publikační činnost pracovníků BIVŠ zahrnuje i zajištění přednášených studijních předmětů odbornou literaturou. Ta je k dispozici jednak v elektronické podobě anebo tištěná v knihovně BIVŠ.

Bankovní institut je od roku 2011 vydavatelem odborného vědeckého časopisu SEHS Journal, zařazeného do databází EBSCO, ERIH+ a na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR.

Odborná a expertní činnost

Bankovní institut vysoká škola je uznávanou odbornou autoritou zejména v oblastech bankovnictví a oceňování nemovitostí, a to i s přesahem do právních souvislostí. V těchto oblastech poskytuje odbornou a expertní podporu subjektům státní správy, komerční sféry i privátní osobám. Ta obsahuje například:

  • Vývoj a optimalizace produktů pro bankovnictví a pojišťovnictví
  • Ocenění nemovitostí (staveb, pozemků, věcných břemen apod.)
  • Posouzení technického stavu nemovitostí
  • Posouzení nebo optimalizace metodik pro stanovení hodnoty privatizovaného majetku

Nabídka odborné činnosti

Odborné personální a technické zázemí BIVŠ nabízí subjektům státní i privátní sféry vypracování odborných posudků, expertiz nebo metodik z oblastí bankovnictví, pojišťovnictví, daňové a účetní problematiky, oceňování nemovitostí, realitní a makléřské problematiky, facility managementu, informačních technologií ve finančnictví a příbuzných oborech atd.

Specifickou nabídkou odborné činnosti jsou vzdělávací kurzy. Nabídka obsahuje jak dlouhodobě probíhající certifikované vzdělávací kurzy, tak kurzy šité na míru konkrétnímu objednateli zejména z výše uvedených odborných oblastí.