Certifikace osob

Certifikát, jako potvrzení způsobilosti vykonávat danou profesi na požadované úrovni, může být právě to, co vás nasměřuje k úspěšné kariéře a významně zvýší vaši hodnotu na trhu práce.

V řadě oborů právě certifikát potvrzuje, že držitel má nejen potřebné znalosti a praktické dovednosti z daného oboru, ale jako časově omezené osvědčení u jeho držitele dokládá, že úroveň jeho znalostí je stále v souladu s aktuálními požadavky. Certifikát je také významným nástrojem řízení osobní kvality a veřejným svědectvím o osobní zodpovědnosti.

Certifikační orgán Bankovní institut vysoká škola nabízí služby v oblasti certifikace osob na základě akreditace udělené Českým institutem pro akreditaci.

Termíny certifikací
Termíny recertifikací

  Certifikace na základě osvědčení Českého institutu pro akreditaci

  Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON)

  Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro tržní oceňování nemovitostí. Certifikát lze používat zejména při oceňování nemovitého majetku pro úvěrové a hypoteční úvěrové řízení v oblasti bankovnictví, ale i jinde.
  Certifikační schéma
  Standardy oceňování nemovitých věcí pro účely ohodnocení zajištění finančních institucí

  Bilanční účetní (QBÚ)

  Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro samostatnou práci jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti, vedoucí účetních jednotek, ekonoma, který se přímo spolupodílí na plnění cílů účetní jednotky. Současně osvědčuje odbornou způsobilost pro vykonávání samostatného vedení účetnictví jako nezávislé činnosti. Držitel certifikátu ovládá zpracování běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně manažerského účetnictví, základního finančního řízení, používání dalších ekonomických nástrojů a komunikace s bankami.
  Certifikační schéma

  Ostatní certifikace

  Účetní a daňový expert (QÚD)

  Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost samostatně pracovat jako vedoucí účetní a daňový poradce i ve velkých organizacích. Má základní teoretické a praktické zkušenosti pro činnost špičkového účetního a daňového experta-ekonoma, případně finančního manažera nebo analytika. Má kvalifikační předpoklady a znalosti pro řadu ekonomických profesí v oblasti účetnictví, auditu, finančního řízení a daní, včetně potřebných mezinárodních souvislostí.

  Asistent odhadce nemovitostí (QAO)

  Certifikát je určen těm, kteří v oboru tržního oceňováni nemovitostí začínají, nemají v této oblasti dostatečně dlouhou praxi a nesplňují tak podmínky pro získání certifikátu odhadce nemovitostí (QON).

  Realitní makléř (QRM)

  Certifikát je určen těm, kteří pracují v oblasti trhu s nemovitostmi a oblasti poskytování služeb vlastníkům objektů. Certifikát osvědčuje odborné znalosti držitele v oboru obchodování s realitami a zvýhodňuje jej tak v konkurenčním prostředí služeb realitního trhu.

  Odhadce movitého majetku (QOM)

  Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro oceňování kategorie majetku označenou „movitý majetek“ v oblasti dopravních prostředků, strojů a technologií, pro úvěrové a hypoteční řízení v bankách a peněžních ústavech.

  Lektor dalšího vzdělávání (QLV)

  Certifikát osvědčuje kompetence držitele v rámci lektorské profese v odborných oblastech, pro které prokáže kvalifikaci včetně znalostí a dovedností z oblasti tvorby a realizace vzdělávacích projektů.

  Manažer vzdělávání dospělých (QMV)

  Certifikát osvědčuje znalosti a dovednosti potřebné pro zastávání řídící funkce v subjektu zabývajícím se vzděláváním dospělých.

  Pojišťovací specialista (QPS)

  Certifikát je určen žadatelům, kteří vystudovali nebo pracují v oboru pojišťovnictví. Certifikát je osvědčením odborné způsobilosti pro výkon poradenství a zpracování odborných posudků pro potřeby pojišťovnictví.

  IT specialista (QITS)

  Certifikát je určen žadatelům, kteří vystudovali nebo pracují v oboru  informačních technologií a jejich řízení. Oblastí využití je obor systémové integrace, organizační a informační strategie, správy a řízení informačních systémů.

  Finanční makléř (QFM)

  Certifikát je určen žadatelům, kteří vystudovali nebo pracují v oboru makléř - finanční (investiční) makléř.  Oblastí využití jsou finanční trhy a výkon odborných funkcí osoby, pomocí které provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, zejména ve funkci osoby jednající se zákazníky.

  IT manažer (QITM)

  Certifikát je určen žadatelům, kteří vystudovali nebo pracují v oboru informačních technologií a jejich řízení. Oblastí využití je obor systémové integrace, organizační a informační strategie, správy a řízení informačních systémů a řízení projektů a aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové aktivity.

  Investiční makléř (QIM)

  Certifikát je určen žadatelům, kteří vystudovali nebo pracují v oboru financí a finančních obchodů. Oblastí využití jsou finanční trhy, výkon odborných funkcí osoby, pomocí které provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, zejména ve funkci osoby jednající s klienty. Certifikát dále osvědčuje velmi dobrou znalost finančních analýz a schopnost poradenství v investičních službách.

  Podrobné informace o obsahu certifikátu, požadavcích, podmínkách a průběhu certifikačního řízení obdržíte na základě vašeho požadavku emailem nebo poštou. 

  Ke stažení

  Osvědčení o akreditaci
  Certifikát Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON) - vzor
  Certifikát Bilanční účetní (QBÚ) - vzor
  Podmínky užívání certifikačních schémat
  Licenční smlouva - vzor

  Seznam držitelů certifikátů

  Držitelé platných certifikátů Odhadce nemovitostí pro bankovní účely
  Držitelé platných certifikátů Bilanční účetní
  Držitelé platných certifikátů Asistent odhadce nemovitostí
  Držitelé platných certifikátů
  Pozastavené a odebrané certifikáty

  Prohlášení certifikačního orgánu

  1. Certifikační orgán si je plně vědom důležitosti nestrannosti při poskytování certifikačních služeb a tuto zásadu důsledně dodržuje.
  2. Certifikační orgán se distancuje od komerčních i jiných zájmů, které by mohly ohrozit nestrannost.
  3. Certifikační orgán neposkytuje služby, které by mohly nestrannost ohrozit.
  4. Rozhodnutí certifikačního orgánu jsou pouze v jeho kompetenci a založena na objektivních důkazech a nejsou ovlivněna jinými zájmy či jinými stranami.
  5. Certifikační orgán má vytvořen postup pro řízení konfliktu zájmů a zabezpečení objektivity.
  6. Certifikační orgán poskytuje své služby v oblasti certifikace ve spolupráci s vysoce kvalifikovanými odborníky a podle dokumentovaných procesů, které jsou v souladu s požadavky normy závazné pro certifikační orgány.
  7. Certifikační orgán řádně vyřizuje všechny stížnosti a odvolání.

   

  Kontakt

  Ing. Irena Martínková
  Vedoucí oddělení certifikace
  Tel.: +420 251 114 551
  E-mail:  imartinkova@bivs.cz