Nejčastější dotazy

Kolik má škola absolventů?

Od zahájení výuky v akademickém roce 1999/2000 do konce akademického roku 2015/2016 absolvovalo úspěšně studia na BIVŠ 12000 studentů.

Kde nás najdete?

Bankovní institut najdete v Praze a Brně. Kontakt na obě pobočky je stejný info@ambis.cz

POBOČKA PRAHA
Nárožní 2600/9
158 00 Praha 5

Žalanského 68/54
163 00 Praha 17

POBOČKA BRNO
Hudcova 367/78
612 00 Brno - Medlánky

Jsou na BIVŠ Dny otevřených dveří?

Ano, BIVŠ organizuje každý měsíc Den otevřených dveří. Pro seznámení s prostředím školy a pro získání dalších informací je možná i osobní návštěva v domluveném termínu se studijním oddělením i mimo Dny otevřených dveří.

Jakým způsobem mohu podat přihlášku?

Ke studiu se můžete přihlásit online pomocí formuláře na webu BIVŠ.

Kdy je možné podat přihlášku?

Přihlášku je možné vyplnit už teď online. Nejpozději do 31. 10. 2018. Počet přijatých uchazečů je omezen, tak se přihlašte co nejdříve.

Co se stane po odeslání přihlášky?

Vaši přihlášku zaevidujeme a do dvou dní vám zavoláme. Na váš email zašleme pozvánku na nejbližší termín přijímacích pohovorů. Bude tam, jaké doklady je třeba k přijímacím pohovoru přinést. Po přijímacím pohovoru vám do 10 dnů, při splnění podmínek pošleme rozhodnutí o přijetí.

Jak se dozvím termín příjímacího pohovoru a co když se mi nebude hodit?

Po odeslání přihlášky vám do dvou dní zavoláme a nabídneme vám nejbližší termín přijímacího pohovoru. V případě, že se vám termín přijímacího pohovoru nehodí, můžete si domluvit individuální termín na emailu info@ambis.cz nebo na telefonu 605 222 975.

Jak probíhá přijímací řízení?

Po tom, co nám odešlete přihlášku, vám do 2 dnů zavoláme a pozveme vás přijímací pohovor. Na pohovoru si budeme povídat hlavně o tom, co vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a co byste chtěli dělat po absolvování.

Je třeba platit poplatek za podání přihlášky?

Za podání přihlášky se platí administrativní poplatek 390 Kč.

Jaké doklady mám přinést k přijímacímu pohovoru?

K přijímacímu pohovoru si přineste: ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud předložíte originál maturitního vysvědčení, můžeme vám kopii ověřit na studijním oddělení).

Jsem cizinec, jaké dokumenty k přijímacímu pohovoru potřebuji?

K přijímacímu pohovoru si uchazeči – cizinci přinesou úředně ověřenou kopii nostrifikace maturitního vysvědčení (pro bakalářské obory), bakalářského diplomu včetně dodatku (pro navazující magisterský obor), průkaz totožnosti (občanský průkaz/pas). Pokud nostrifikaci ještě nemáte vyřízenou, je nutné dodat alespoň žádost o nostrifikaci. Jazykové osvědčení není zapotřebí, ale vzhledem k tomu, že výuka probíhá v českém jazyce, je nutná znalost češtiny minimálně na úrovni A2.

Co když ještě nemám maturitní vysvědčení a nebo neudělám maturitu?

Uchazeči o studium v bakalářském stupni mají možnost být podmínečně přijati ke studiu ještě před úspěšným složením maturitní zkoušky. Toto podmínečné přijetí se změní v přijetí faktické v okamžiku, kdy uchazeč doloží doklad o úspěšném absolvování maturitní zkoušky na studijní oddělení, nejpozději však do ukončení příslušného přijímacího řízení (do 30.9.). V případě, že uchazeč bude skládat maturitní zkoušku až v září, doporučujeme založit si přihlášku ke studiu co nejdříve - vzhledem k omezeným kapacitám jednotlivých oborů.

Co když předchozí studium probíhalo v zahraničí?

Maturitní zkoušku složenou v zahraničí musíte prokázat tzv. nostrifikační doložkou. Tu předložíte u přijímacího pohovoru, nejpozději při podpisu smlouvy o studiu. Když ještě nemáte nostrifikaci vyřízenou, je nutné předložit Žádost o nostrifikaci.

Kdy je zahájení výuky?

Zahájení výuky je standardně na přelomu září a října. Zahájení výuky pro studenty prezenční formy studia v akademickém roce 2018/2019 bude dne 2.10. 2018.

Jak dlouho probíhá studium?

Bakalářské studium (Bc.) Standardní doba studia je tři roky. Student může postupovat ve studiu podle doporučeného standardního studijního plánu, může si však také při dodržení stanovených podmínek vytvořit vlastní studijní plán. V případě překážek ve studiu může student studium přerušit a po vyřešení problémů pak znovu do studia nastoupit. Celková doba studia však nesmí překročit maximální dobu studia, tj. 6 let, s výjimkou prodloužení studia v souvislosti s uznanou dobou rodičovství. Navazující magisterské studium (Ing.) Standardní doba studia je dva roky. Student může postupovat ve studiu podle doporučeného standardního plánu, může si však také při dodržení stanovených podmínek vytvořit vlastní studijní plán. V případě překážek ve studiu může student studium přerušit a po vyřešení problémů pak znovu do studia nastoupit.

Jak probíhá akademický rok?

Akademický rok je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Zimní semestr začíná na konci září, trvá 12 týdnů. V lednu pak probíhá zkouškové období 5 - 6 týdnů. Letní semestr začíná v polovině února, trvá 12 - 13 týdnů. Během května a června je zkouškové období 5 - 6 týdnů.

Jaký bude rozvrh?

V den imatrikulace studenti obdrží přihlašovací hesla do SIS, přihlásí se do systému a zapíší si jednotlivé předměty do rozvrhu. Studenti si mohou samostatně volit povinně volitelné předměty nebo přidat předměty nad rámec povinných kreditů.

Je docházka na výuku povinná?

V prezenční formě studia se výuka dělí na přednášky a semináře. Účast na přednáškách je nepovinná, na seminářích povinná (zpravidla se jedná o 60% - 75%). V kombinované formě studia se výuka dělí na přednášky a semináře. Účast na přednáškách je nepovinná, na seminářích povinná (zpravidla se jedná o 60% - 75%). Studentům doporučujeme na výuku docházet. Přesné informace ke každému předmětu a jeho výuce studenti obdrží před zahájením studia formou tematických plánů. Tematické plány studia obsahují podrobný plán náplně výuky pro daný předmět a obor v rámci daného akademického roku.

Jaké předměty jsou vyučovány?

Přehled všech předmětů vyučovaných v jednotlivých programech naleznete v příslušných studijních plánech.

Jak je to s matematikou u oboru EMP?

Studenti prezenční i kombinované formy studia absolvují pouze v 1. semestru předmět „Nástroje pro ekonomická rozhodování“. Jedná se o počítání na středoškolské úrovni.

Jak probíhá praxe na bakalářském studiu?

Odborná praxe je volitelný předmět pro prezenční bakalářské obory během druhého roku studia. Je možné ho absolvovat dvěma způsoby: absolvovat 80 hodin praxe ve vybrané společnosti a následně zpracovat projekt (studenti si mohou společnost vybrat sami, ale musí odpovídat jejich oboru studia) nebo se zúčastnit terénního cvičení pořádané školou a je zakončeno zpracováním projektu. Jako odbornou praxi lze uznat i zaměstnání na pozici, která odpovídá oboru studia.

Budu mít na soukromé škole status studenta?

Všichni studenti VŠ prezenční i kombinované formy do 26 let mají status studenta.

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia?

Výuka v kombinované formě probíhá jednou týdně. Celkem se jedná zpravidla o 12 - 13 výukových dní za semestr. V Praze si studenti kombinované formy studia bakalářských oborů mohou vybrat, zda výuku navštíví ve všední den odpoledne či v sobotu. Ve všední den je výuka zahájena po poledni, zpravidla od 13:15 hod., a trvá 8 vyučovacích hodin. V sobotu výuka probíhá celý den, zpravidla od 8:00 hod. do 20:00 hod., celkem se jedná o 8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd. Pokud na sobotu připadne státní svátek, je možné, že výuka bude přesunuta na neděli. Výuka kombinované formy studia magisterských oborů v Praze a kombinované formy studia všech oborů na pobočce v Brně probíhá v sobotu.

Jak probíhá výuka jazyků?

Studenti bakalářských oborů prezenční i kombinované formy studia si povinně volí jeden cizí jazyk. Další si mohou vybrat nad rámec studia. V prezenční formě výuky jsou studenti na výuku anglického jazyka rozděleni do skupin podle úrovně, do kterých se rozdělí na základě výsledku rozřazovacího testu. S anglickým jazykem je možné začít i od úrovně začátečník. V kombinované formě studia studenti mají na výběr ze tří možností – anglický, německý nebo ruský jazyk. Německý a ruský jazyk je vyučován na úrovni „falešný“ začátečník.

Je možné přestoupit během studia na jiný obor nebo změnit formu studia?

Je možné jednou za studium změnit formu nebo obor, vždy před začátkem semestru. Doporučujeme pečlivě volit formu a obor, přestupy hlavně mezi obory bývají náročné.

Kolik pokusů májí studenti na zkoušku?

Studenti mají na zkoušku 3 termíny - dva řádné a jeden opravný. V případě, že student nesplní zkoušku v rámci těchto tří pokusů, je třeba si předmět znovu zapsat. Opětovné zapsání předmětu je možné ob semestr.

Mohu v rámci studia na BIVŠ studovat i v zahraničí?

BIVŠ je součástí programu Erasmus+. Studenti již od 1. ročníku tak mohou studovat jeden nebo dva semestry na vybraných zahraničních univerzitách. Mohou vycestovat např. do Španělska, Portugalska, Dánska, Slovinska, Maďarska, Litvy, Lotyšska a Turecka. Výuka probíhá v anglickém nebo německém jazyce. Pokud studenti absolvují zkoušky v zahraničí, předměty jim BIVŠ uzná a již nemusí skládat zkoušky znovu.

Je ve škole připojení na Wi-Fi?

Ano, v celé budově je možnost připojení na Wi-Fi.

Jak se platí školné?

Školné se hradí převodem na účet nebo platební kartou na studijním oddělení vždy před zahájením semestru. Podrobné informace a podklady pro platby jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. Je možné využít i splátkového kalendáře.

Je možnost splátkového kalendáře?

Školné je možné hradit ve splátkách, zpravidla se jedná o pět měsíčních splátek za jeden semestr. Cena školného se navyšuje o 15 %. O splátkový kalendář lze zažádat na každý semestr zvlášť.

Jsou všechny obory akreditovány?

Ano, všechny nabízené obory jsou akreditovány u MŠMT.

Poskytuje škola nějaká stipendia?

V současné době nabízíme ubytovací a sociální stipendium, zažádat o něj lze na studijním oddělení. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který je studentem prezenční formy studia, studuje v prvním studijním oboru nebo přestoupil z jednoho studijního oboru do jiného, stejného nebo obdobného obsahu, nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním oboru, nemá místo trvalého bydliště v okrese, v němž je místo jeho studia. Sociální stipendium může být přiznáno studentovi prezenční i kombinované formy studia, který má nárok na přídavek na dítě podle § 17 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5-násobek částky životního minima rodiny.

Máte další dotazy? Napište nám do chatu.

Ladislav Břeska
Manažer zákaznického centra
Tel: 605 222 975
E-mail: info@ambis.cz