Daňový systém ČR

Cílem tohoto kurzu je získat základní poznatky a základní dovednosti z oblasti zdanění a pojistného sociálního pojištění České republiky v rozsahu nutném pro rozhodovací procesy na mikroekonomické i makroekonomické úrovni.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • využít základní daňové aspekty v rozhodovacích procesech;
 • omezit daňová rizika u podnikatelského i nepodnikatelského subjektu;
 • identifikovat situace, ve kterých je do řešení třeba zapojit prvek zdanění, resp. jeho optimalizace;
 • řešit problémy z hlediska daňové uznatelnosti výdajů (nákladů);
 • určit (odhadnout) výši daně z příjmů u daňových rezidentů, jde-li o příjmy z tuzemska;
 • kontrolovat povinnosti daňového subjektu při placení daní z příjmů, a to včetně záloh na daň a srážkové daně.

Hlavní témata:

 • Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj.
 • Daň z příjmu fyzických a právnických osob. Předmět daně a struktura základu daně, zdanitelné příjmy sociálního pojistného.
 • Příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti z pohledu daně z příjmů fyzických osob a příjmy ze zaměstnání pro sociální pojistné.
 • Konstrukce základu daně a jeho odvození od výsledku hospodaření. Hmotný, nehmotný a dlouhodobý majetek. Uznané daňové náklady.
 • Úprava základu daně a slevy na dani. Výpočet a placení daně. Specifika zdanění veřejně prospěšných poplatníků.
 • Daň z přidané hodnoty. Základní pojmy. Tuzemská plnění. Intrakomunitární plnění.
 • Majetkové daně. Daně z nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí.
 • Správa daní. Základní pojmy a význam. Fáze správy daní.