Finanční účetnictví

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s finančním účetnictvím pro podnikatele. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností v účetnictví. Vytváří ucelený přehled o rozvahových a výsledkových položkách a účetních metodách a jejich praktických aplikacích.

Obsah předmětu:

 1. Předmět účetnictví. Všeobecné účetní zásady. Účetní metody.
 2. Regulace účetnictví. IFRS (vymezení systému a jeho obsah, koncepční rámec). Česká republika (vymezení systému, koncepce, typy účetních jednotek).
 3. Bilancování majetku. Prohloubení znalostí v oblastech: Aktiva, závazky, vlastní kapitál. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Systém oceňování majetku v ČR. Okamžik uskutečnění účetního případu, rozvahový den, cizí měna.
 4. Zásoby, jejich vymezení a oceňování. Pořizování zásob (způsob A, způsob B). Úbytky zásob (způsob A, způsob B.
 5. Dlouhodobý nehmotný majetek. Jeho vymezení, oceňování, způsoby pořizování majetku, odpisování, způsoby vyřazování majetku.
 6. Dlouhodobý hmotný majetek. Jeho vymezení, oceňování, způsoby pořizování majetku, odpisování, způsoby vyřazování majetku.
 7. Dlouhodobý finanční majetek. Jeho vymezení, oceňování, pořizování, úbytky. Přeceňování k rozvahovému dni.
 8. Krátkodobý finanční majetek. Jeho vymezení, oceňování, přírůstky a úbytky. Přeceňování k rozvahovému dni.
 9. Zúčtovací vztahy, rezervy. Vymezení, oceňování, účtování o vzniku, zániku, odpisu. Přechodné účty, časové rozlišení, dohadné účty. Rezervy. Opravné položky.
 10. Vlastní kapitál. Přírůstky vlastního kapitálu. Rozdělování výsledku hospodaření.
 11. Účetní uzávěrka a účetní závěrka. Proces účetní závěrky. Inventarizace. Časové rozlišení. Dohadné položky. Rezervy. Opravné položky. Odpisy. Kurzové rozdíly. Odložená daň. Uzavírání účtů.
 12. Účetní závěrka, její cíl, účel a obsah. Rozvaha. Výkaz zisku a ztráty.
 13. Přehled o peněžních tocích (cash flow). Přehled o změnách vlastního kapitálu.