Fiskální teorie a politika

Cílem předmětu je seznámit studenty s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými aspekty fiskální a rozpočtové politiky. Prezentovány jsou jednak teoretické přístupy a jednak prakticky orientované přednášky na současné problémy v dané oblasti na úrovni ČR a EU.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět systému veřejných financí v České republice;
 • pracovat s nejdůležitějšími datovými zdroji o veřejných financích, které jsou k dispozici na internetu (MF ČR, OECD, Eurostat);
 • s využitím výpočetní techniky vytvořit a pracovat s jednoduchým mikrosimulačním modelem;
 • kalkulovat hodnoty ukazatelů motivace k práci;
 • aplikovat CBA na vybrané veřejné výdajové programy;
 • vypočítat produkční mezeru a rozdělit deficit veřejných rozpočtů na strukturální a cyklickou složku.

Hlavní témata:

 • Fiskální politika. Vztah rozpočtové a fiskální politiky. Účinnost fiskální politiky, koordinace s měnovou politikou.
 • Rozpočtové saldo jako důsledek rozpočtové nerovnováhy. Příčiny a důsledky deficitu.
 • Způsoby financování deficitu. Maastrichtská konvergenční kritéria.
 • Veřejný dluh jako dlouhodobá finanční nerovnováha. Příčiny a důsledky dluhu, možnosti řešení dluhu. Vývoj veřejného dluhu v ČR – příčiny, tendence, důsledky.
 • Význam reformy sociálního zabezpečení z pohledu fiskální nerovnováhy.
 • Fiskální decentralizace - nástroj zvýšení efektivnosti veřejného sektoru a veřejných financí.
 • Mezinárodní aspekty veřejných financí. Veřejné finance v EU. Rozpočet EU.
 • Aktuální vývoj veřejných financí v ČR.