Hospodaření územní samosprávy

Cílem předmětu je získání teoretických vědomostí a praktických znalostí z oblasti financování potřeb územní samosprávy, ekonomických předpokladů existence územní samosprávy, struktury rozpočtů jednotlivých stupňů územní samosprávy, schopností aktivně řešit problémy finanční povahy. Předmět je zaměřen i na získání zkušeností z financování územní samosprávy z vyspělých zemí, zejména zemí EU i na získání znalostí z naší praxe financování územní samosprávy, a to i v souvislosti s reformou veřejné správy v ČR.

Výstupy učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • vysvětlit, jak jsou v ČR financovány územní samosprávy, jak probíhá rozpočtový proces a jak jsou místními samosprávami zabezpečovány veřejné služby a zhodnotit jednotlivé prvky z hlediska teorie fiskálního federalismu;
 • zhodnotit hospodaření vybrané obce, tzn. shromáždit veškeré potřebné informace, provést jejich analýzu a získané výsledky vyhodnotit;
 • provést komparaci hospodaření více obcí a tyto výsledky adekvátně prezentovat;
 • kriticky hodnotit související dění kolem nás.

Hlavní témata:

 • Struktura a charakteristika veřejné správy a veřejných rozpočtů v ČR.
 • Teorie fiskálního federalismu.
 • Rozpočtový proces a rozpočtové zásady.
 • Struktura příjmů územních veřejných rozpočtů (obcí, krajů).
 • Daňové příjmy a jejich rozdělení do veřejných rozpočtů.
 • Majetek obcí a krajů a oceňování municipálního majetku.
 • Využití Cost-Benefit Analýzy, SWOT analýzy.
 • Veřejné zakázky – možnost použití na úrovni krajů, měst.
 • Hospodaření kraje, obce, organizačních složek a příspěvkových organizací