Komunikace a prezentační dovednosti

Zaměření předmětu:

Porozumění procesu manažerské komunikace v širším kontextu firemní kultury. Osvojení si základních interaktivních a prezentačních dovedností včetně efektivního využití dostupných informačních a komunikačních technologií. Rozvíjení schopnosti reflexe a empatie. Pochopení principů a podmínek úspěšné prezentace.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • zvládnout a zhodnotit proces manažerské komunikace
 • využít různé formy a způsoby prezentačních dovedností
 • vyhodnotit dostupné informační zdroje
 • pochopit rozdíly a vyhodnotit komunikační možnosti včetně interaktivních
 • prezentovat úspěšně cíle, záměry a názory v obchodním styku

Hlavní témata:

 • Sociální komunikace, neverbální a verbální formy, problémy, přednosti a aplikace
 • Chyby v percepci, komunikaci a komunikační bariéry, standardní a nestandardní situace v komunikaci, jejich psychologické aspekty
 • Metody ovlivňování, přesvědčování a vyjednávání. Krizová komunikace.
 • Manažerská komunikace, komunikace v týmu, vedení porad atp.
 • Emoční inteligence a umění naslouchat druhým, mediální komunikace
 • Psychologická stránka prezentace, osobnost prezentujícího a sebeprezentace.
 • Didaktické metody, postupy a možnosti přípravy prezentace
 • Psychologické prostředky a postupy vyrovnávání se s následky nestandardních komunikačních situací.