Management ve veřejné správě

Předmět je zaměřen na problematiku řízení ve veřejné správě, prezentaci kompletní struktury veřejné správy s důrazem na management ve veřejné správě a rozvoj a na provázání vztahů veřejného sektoru a ostatních aktérů regionálního rozvoje.

Výstupy učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • určit role a kompetence všech aktérů veřejného sektoru a regionálního rozvoje;
 • analyzovat stávající dokumenty regionálního rozvoje;
 • sladit a harmonizovat potřeby rozvoje v rámci programu rozvoje kraje;
 • vyhodnotit hlavní trendy v sociálně ekonomickém vývoji regionů;
 • porovnat vybrané finanční a majetkové ukazatele mezi obcemi i kraji a z komparace vyvodit podstatné závěry pro jejich další vývoj;
 • určovat a využívat vhodné nástroje na podporu regionálního rozvoje;

Hlavní témata:

 • Specifika řízení ve veřejné správě, teoretické přístupy.
 • Povinnosti vedoucích zaměstnanců veřejného sektoru, kontrolní mechanismy, systém finanční kontroly, případové studie.
 • Řízení lidských zdrojů, kompetenční a výkonnostní management, případové studie.
 • Řízení kvality a řízení změn, případové studie.
 • Řízení projektů, řízení a rozvoj partnerství, případové studie.
 • Vazba na finanční řízení, řízení úspor a řízení rizik, případové studie.
 • Řízení různých typů organizací – obec, město, mikroregion, kraj, příspěvkové organizace, obchodní společnosti zřizované obcemi, případové studie.
 • Manažerské dovednosti.