Obchodní dovednosti

Zaměření předmětu:

Dovést posluchače k pochopení aspektů v oblastech styku se zákazníkem, obchodu a marketingu. Důraz je kladen na význam aktivit spojených s vyhledáním a navazováním kontaktu se zákazníkem, dále student pozná metody a účinnost komunikace, budování a udržování vztahů v oblasti obchodu, přičemž budou akcentována specifika obchodu v kontextu interkulturních rozdílů. Předností výuky předmětu je též prakticky vyzkoušet obchodní dovednosti al upevnit sebedůvěru v nejrůznějších obchodních situacích a připravit studenty na budoucí praxi.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • charakterizovat základní nástroje k vyhledávání nových zákazníků
 • využít etiku a etiketu při komunikaci na podporu obchodu
 • aplikovat prodejní techniky s cílem udržení a rozvoji vztahu se zákazníky
 • rozlišit a využít pro obchodní aktivity specifika jednotlivých oborů i z mezinárodního a interkulturního hlediska

Hlavní témata:

 • Možnosti, nástroje a formy vyhledání nového zákazníka
 • Marketingová komunikace na podporu obchodu
 • Prodejní dovednosti, obchodní jednaní, vyjednáváni a přesvědčování
 • Udržováni a rozvoj vztahu se zákazníky, evidence zákazníků
 • Právní aspekty obchodu a obchodní korespondence
 • Etiketa a etika v obchodním a společenském styku
 • Specifika obchodů a interkulturní dopady