Oceňování movitého a nemovitého majetku

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti hmotného majetku, jeho specifikace na nemovitý a movitý, a rovněž představit frekventantům kurzu přístupy a praktické metody oceňování obou výše uvedených kategorií (nemovitosti a movitosti). Součástí předmětu bude i úvod do oceňování technologických celků, jako nezbytné součásti problematiky oceňování podniků.

Obsah předmětu:

 1. Úloha oceňování movitého majetku v ekonomickém systému.
 2. Nemovitý majetek, jeho definování a význam dle NOZ, přístupy k jeho oceňování, tržní a administrativní přístupy.
 3. Nákladová metoda oceňování, podstata metody, reprodukční cena, agregované a vysoce agregované ceny.
 4. Výnosové metody, metoda diskontování budoucích příjmů, určení diskontního faktoru, údržba nemovitostí.
 5. Porovnávací metoda, přímé a nepřímé porovnávání, koeficienty odlišnosti a jejich stanovení.
 6. Movitý majetek, jeho členění a přístupy k oceňování, znalci vs. odhadci, organizace pro oceňování v ČR a EU.
 7. Oceňování strojně technologických zařízení – základní pojmy a definice.
 8. Technologické celky, jejich členění, specifika a oceňovací přístupy.
 9. Prohlídka stroje a strojního zařízení, stanovení opotřebení a koeficientu prodejnosti, údržba strojů a zařízení.
 10. Oceňování dopravních prostředků, využití databází a software, Znalecký standard jako nástroj oceňování.
 11. Oceňování uměleckých artefaktů – jejich typy a členění, základní přístupy k ocenění, pravost, úplnost, prodejnost.
 12. Oceňování ostatního movitého majetku