Právo a podnikání

Cílem kurzu je osvojení praktických dovedností a schopnost praktické aplikace poznatků nabytých v rámci studia kurzů práva, a to zejména s ohledem na potřeby podnikatele v České republice. Důraz je v rámci kurzu kladen na případové studie, na rozvoj a prohloubení právních znalostí a praktických dovedností a na schopnost tyto právní znalosti využít v praxi a konečně na schopnost relevantně právně argumentovat. Předmět rovněž poskytuje základní orientaci v problematice související s veřejnoprávní úpravou podnikání.

Cílem kurzu:

 • Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
 • kvalifikovaně vymezit rozdíly mezi jednotlivými formami společného podnikání;
 • vymezit vztah a rozdíly tuzemské a evropské úpravy obchodních společností;
 • posoudit ekonomické a právní aspekty založení, vzniku, přeměn, zrušení a zániku společnosti;
 • vymezit ekonomické a právní postavení společníků v jednotlivých typech obchodních společností;
 • zahájit provozování živnosti
 • provést úkony nezbytné k založení obchodní korporace (vč. návrhu na zápis do obchodního rejstříku)
 • sepsat podání ke správnímu orgánu (vč. návrhu na vklad věcného práva do katastru nemovitostí)

Hlavní témata:

 • Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnosti. Společnost s ručením omezeným. Akciová společnost.
 • Podíl, obchodní podíl a akcie, dispozici s obchodním podílem a akciemi.
 • Pojem a předmět úpravy občanského práva, právo veřejné a soukromé.
 • Subjekty občanského práva. Právní jednání, pojem, náležitosti. Vznik smlouvy. Následky vadných právních jednání. Promlčení a prekluze.
 • Občanskoprávní poměr - objekt a obsah občanskoprávního poměru, třídění subjektivních práv, výkon a ochrana.
 • Vlastnictví, pojem, obsah, držba, nabývání vlastnictví. Spoluvlastnictví.
 • Procesní úkony, lhůty, doručování, předvolání, podmínky řízení a jejich zkoumání. Veřejnoprávní úprava podnikání, živnostenské podnikání, podnikání na základě jiných právních předpisů.