Psychologie

Zaměření předmětu:

Předmět Psychologie 2 navazuje na předmět Psychologie 1 a rozšiřuje a prohlubuje vědomosti studentů z psychologie aplikované do oblasti řízení lidských zdrojů. Studující se také seznámí se základy metodologie psychologie a metodami psychologie a naučí se je používat při řešení některých praktických problémů při řízení lidských zdrojů. Osvojené psychologické poznatky přispějí k efektivnímu řízení lidských zdrojů, resp. k efektivní péči o pracovníky, a jsou proto důležitou součástí profilu absolventa tohoto studijního programu.

Výstupy předmětu:

Po absolvování předmětu budou studující umět využít osvojené psychologické poznatky při realizací základních personálních činností, zejména při výběru pracovníků, při ovlivňování adaptace nových pracovníků a uvolňování pracovníků, při motivování pracovníků a jejich rozvíjení, při vytváření a vedení pracovních týmů, při hodnocení pracovníků, při kariérovém poradenství a při zvládání negativních sociálně psychologických jevů na pracovištích.

Hlavní témata:

 • Možnosti využívání poznatků psychologie při řízení lidských zdrojů
 • Metodologie a metody psychologie využitelné při řízení lidských zdrojů
 • Charakteristika lidí jako pracovníků, jejich oddanost a angažovanost
 • Psychologie učení probíhající v organizaci a učící se organizace
 • Psychologie vedení lidí
 • Psychologie pracovní motivace
 • Psychologie výběru pracovníků a jejich adaptace
 • Psychologické aspekty hodnocení pracovníků
 • Člověk jako člen pracovní skupiny, utváření a vedení pracovních týmů
 • Psychologie organizačních změn a porozumění kultuře organizace
 • Psychologie komunikace
 • Psychologie konfliktu Negativní sociálně-psychologické jevy na pracovišti a možnosti jejich zvládání