Regionální politika EU

Cíl předmětu:

Objasnit studentům hospodářské, finanční a měnové aspekty evropské integrace, jejich vazbu na regionální politiku, jejich smysl a význam pro fungování EU. Na příkladu srovnání historického vývoje evropské integrace s teoretickým integračním modelem diskutovat přínosy a rizika pokračujícího integračního procesu pro země jako je ČR, společně analyzovat možné dopady nových EU iniciativ na ekonomiku, finanční a bankovní sektor. Dále přiblížit hlavní zásady a cíle regionální politiky EU, včetně její geneze. V tomto ohledu rozebrat nástroje regionální politiky EU (dotace a finanční nástroje), včetně podmínek čerpání EU fondů ze strany států, regionů a finálních příjemců a roli bank jako spolufinancujících subjektů, a to na příkladu českého strategického referenčního rámce a operačních programů v období 2014 – 2020. Vysvětlit roli EIB, principy financování a implementace tzv. Junckerova plánu. V neposlední řadě seznámit studenty se strukturou řídících orgánů ČR a probíhajícím přesunem od dotací směrem k využití finančních nástrojů jako prostředku pro zvýšení investiční aktivity soukromých investorů.

Obsah předmětu:

  1. Hlavní etapy evropské integrace, kritéria vstupu do EU a do eurozóny, institucionální struktura EU
  2. Proces rozšiřování a ČR jako člen EU (procesy přípravy na vstup, plnění členských závazků a přípravy vstupu do eurozóny)
  3. Finanční, hospodářská a dluhová krize 2008/2009, její vliv na proces integrace a regulaci finančního sektoru
  4. Rozpočet EU a víceleté finanční rámce
  5. Politiky EU, vymezení regionální politiky, jejího významu pro EU integraci, etapy jejího vývoje
  6. Zásady regionální politiky EU, charakteristika euroregionů a NUTS (vč. aplikace na ČR)
  7. Nástroje regionální politiky EU (nenávratné versus návratné formy financování), podmínky čerpání ze strukturálních evropských fondů a z Kohezního fondu, multiplikační efekt veřejných investic
  8. Rozvojové banky a nástroje státu na podporu hospodářské politiky, role EIB a implementace Junckerova plánu
  9. Cíle kohezní politiky pro období 2014 – 2020, národní regionální rámec a operační programy v ČR
  10. Praktické aspekty a trendy regionální politiky v ČR, dotace versus finanční nástroje, implementace centralizované varianty, příprava na vznik národní rozvojové banky a role komerčních bank