Rozpočtová politika

Cílem předmětu je v návaznosti na kursy veřejných financí (Základy veřejných financí, Fiskální teorie a politika) vytvořit u studentů pevnou vazbu mezi teorií veřejných financí a v širším pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí v oblastech národního hospodářství. Dalším cílem je seznámit studenty s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými aspekty rozpočtové politiky včetně mikroekonomických základů a makroekonomických dopadů.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět úloze rozpočtové politiky v krátkém, středním i dlouhém období;
 • zhodnotit dopady stárnutí populace;
 • používat finanční analytické nástroje
 • analyzovat a ohodnotit výdajové programy ve vybraných odvětvích - zdravotnictví, školství, národní obrana, kultura.

Hlavní témata:

 • Rozpočtová politika v různých odvětvích národního hospodářství – zdravotnictví, školství, národní obrana, kultura.
 • Veřejné výdaje, jejich struktura a základní typy, stát blahobytu; veřejné výdaje v různých odvětvích národního hospodářství -- školství, doprava, národní obrana, kultura, zdravotnictví. Veřejné zakázky a PPP projekty v daných oblastech.
 • Principy fungování a způsoby financování zdravotnictví z veřejných rozpočtů.
 • Principy fungování a způsoby financování školství z veřejných rozpočtů.
 • Principy fungování a způsoby financování národní obrany z veřejných rozpočtů.
 • Principy fungování a způsoby financování kultury z veřejných rozpočtů.
 • Hromadná doprava v ČR – přímá podpora z veřejných rozpočtů.