Oceňování majetku

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Rozšíření a sjednocení středoškolských znalostí pro použití komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíků. Získané znalosti a dovednosti budou využity jednak v průběhu studia, jednak v praxi.

Obsah předmětu:

 1. Řešení praktických úloh pomocí kancelářských aplikací
 2. Seznámení se s IS BIVŠ, přihlášení do IS, změna hesla, změna emailu, nápověda, vývěska. Seznámení s e-learningovým portálem Moodle, práce v Moodle, zadávání a odevzdávání úkolů. Představení kancelářských aplikací, MS Office, Open Office, Libra Office, možnosti, rozdíly.
 3. WORD
  • Ovládání textového procesoru – rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, vkládání obrázků.
  • Práce s tabulkou – ohraničení buněk, zarážky, atd.
  • Typografické úpravy delšího textu podle předlohy, záhlaví, zápatí
  • Využití stylů v dokumentu, obsah, poznámky pod čarou, rejstřík, víceúrovňové číslování
 4. EXCEL
  • Ovládání tabulkového procesoru – buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek, početní úkony.
  • Funkce – vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk, výpočet na více listech.
  • Modelové úlohy z praxe řešené pomocí tabulkového procesoru.
  • Grafické zpracování numerických dat v tabulkovém procesoru, tvorbaúpravy popisy.
 5. POWERPOINT
  • Prezentace – tvorba prezentace, zásady a doporučení, prezentace na zadané téma.
  • Prezentace – tvorba vlastní prezentace na zadané téma.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit se základními matematickými pojmy a postupy a možnostmi jejich využití při popisu a řešení praktických problémů; pěstovat u posluchačů schopnost logického myšlení a orientace v problému, vést je k cílevědomému využívání matematického aparátu v praxi.

Obsah předmětu:

 1. Lineární algebra: vektorové prostory, operace s vektory.
 2. Lineární závislost a nezávislost vektorů.
 3. Báze a dimenze vektorového prostoru.
 4. Matice a jejich vlastnosti, operace s maticemi.
 5. Determinanty a jejich výpočet.
 6. Soustavy lineárních rovnic, přímé metody řešení soustav, Cramerovo pravidlo. 1 Studijní plán – Oceňování majetku
 7. Gaussova eliminační metoda, princip řešení.
 8. Struktura řešení soustavy lineárních rovnic, aplikace.
 9. Základní pojmy matematické analýzy: rozšířená množina reálných čísel R*, okolí bodu v R*, extrémy množin v R*.
 10. Číselné posloupnosti: pojem posloupnosti, některé vybrané typy posloupností.
 11. Limita posloupnosti a její určení.
 12. Funkce jedné reálné proměnné: úvod, základní pojmy.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Poskytnout základní přehled důležitých znalostí z oblasti informačních a komunikačních technologií pro zajištění efektivního fungování výpočetní techniky

Obsah předmětu:

 1. Historie výpočetní techniky, hardware, software.
 2. Stavba počítače.
 3. Základní typy software, operační systémy.
 4. Práce s daty a jejich ochrana, údržba počítače.
 5. Databáze.
 6. Počítačové sítě, topologie, komponenty, protokoly.
 7. Internet, vybrané služby internetu, elektronická pošta, sociální sítě.
 8. Malware – škodlivý software a ochrana počítače a dat před zneužitím.
 9. Počítačová grafika a tvorba dokumentů.
 10. Multimedia, výukové programy.
 11. Získávání a šíření programů, právní aspekty u výpočetní techniky.
 12. Ergonomie a práce na počítači.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními postuláty právní vědy, metodiky aplikace a realizace práva, a to s důrazem na oblast práva soukromého. Studenti budou absolvováním předmětu připravení zorientovat se v právních textech, kterým dokážou porozumět a provést bazální aplikaci právních norem na životní situace. Základními koncepcemi studia tohoto předmětu jsou analýza a dedukce, a to jak na úrovní zkoumání právních norem, ale především na úrovni jejich interpretace a následné realizace.

Obsah předmětu:

 1. Právo, systém práva.
 2. Právní norma. Tvorba práva a tvorba právních norem (legislativní proces v ČR).
 3. Prameny práva obecně, prameny práva v ČR.
 4. Aplikace a interpretace práva v teorii a praxi.
 5. Právní vztahy (poměry).
 6. Subjekty právních vztahů. Zastoupení. Prokura.
 7. Právní skutečnosti.
 8. Právní jednání. Neplatnost a relativní neúčinnost. Promlčení a prekluze.
 9. Základní právní zásady. Zásady soukromého práva.
 10. Absolutní a relativní majetková práva – obecně.
 11. Věci jako objekty právních vztahů. Věcná práva.
 12. Vznik, změna a zánik závazků. Zajištění závazků.
 13. Smlouva. Uzavírání smluv. Náležitosti smluv.
 14. Základní smluvní typy – kupní smlouva, sml. o dílo, příkazní sml.
 15. Právní odpovědnost – druhy. Náhrada škody.
 16. Pracovní poměr – jeho vznik, změna a zánik. Subjekty, objekt a obsah. Pracovní smlouva – podstatné náležitosti. Pracovní doba, dovolená, pracovní podmínky.
 17. Dohody o pracovní činnosti a provedení práce.
 18. Civilní proces. Uplatnění práva před soudem. Pravomoc a příslušnost. Zahájení a průběh řízení. Rozhodnutí. Opravné prostředky.
 19. Základní pojmy obchodního práva – podnikání, podnikatel, spotřebitel, obchodní firma.
 20. Živnostenské a neživnostenské podnikání. Druhy živností.
 21. Obchodní korporace – obecně.
 22. Osobní obchodní společnosti.
 23. Kapitálové obchodní společnosti.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy, principy ekonomického chování lidí a fungování trhů. Tyto poznatky umožňují pochopit problémy soudobé hospodářské praxe. V této mikroekonomické části se studenti seznámí s principy rozhodování a chování ekonomických subjektů (domácností a firem), s fungováním trhů, s konkurencí a regulací na trzích, s důsledky cenové regulace, s trhy výrobních faktorů. Cílem výuky je zvládnutí základních ekonomických pojmů, osvojení ekonomického myšlení, pochopení ekonomických vztahů, umožnit chápání a orientaci v současném ekonomickém dění a poskytnutí základny pro hlubší studium ekonomie, osvojit si práci se základními ekonomickými modely a umět analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do ekonomie
  • Předmět, metoda a základní pojmy (statky, užitečnost, vzácnost a volba, křivka výrobních možností, ekonomické systémy, mezní veličiny)
  • Vznik a vývoj ekonomické teorie (merkantilismus, klasická ekonomie, keynesiánská teorie, monetarismus).
 2. Mikroekonomie
  • Trh a tržní mechanismus (ekonomický koloběh, trh spotřebních a kapitálových statků, cenový systém).
  • Trh výrobků a služeb- Poptávka a nabídka (Chování tržních subjektů, křivka poptávky a nabídky, elasticita poptávky a nabídky). - Teorie spotřebitele (užitek, měření užitku, optimum spotřebitele) - Teorie firmy (krátké a dlouhé období, produkční funkce, náklady firmy, příjmy, účetní ekonomický zisk, tržní nabídka).
  • Struktura trhů, modifikace konkurenčního prostředí-Dokonale konkurenční trh a nedokonale konkurenční trh- Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu (podmínky tržní rovnováhy, faktory ovlivňující rovnováhu) - Rovnováha firmy na nedokonalém trhu (monopol, oligopol monopolistická konkurence) - Konkurence a regulace vstupu na trh. Ochrana hospodářské soutěže. Zisk a alternativní cíle firmy.
  • Trhy výrobních faktorů - Tvorba cen a substituce výrobních faktorů (poptávka a nabídka výrobních faktorů, příjmy z výrobních faktorů)- Trh práce a tvorba mezd (individuální poptávka a nabídka práce, poptávka po práci) - Kapitál, trh kapitálu (nabídka a poptávka na trhu kapitálu, rovnováha na trhu kapitálu, míra a formy výnosu)- Pozemková renta.
  • Omezení a problémy působení tržního mechanismu (příčiny, externality, monopolní síla, veřejné statky, asymetrické informace, úloha státu).
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Psychologie je klíčovým předmětem společenskovědního bloku. Předmět je koncipován jako aplikace psychologie na oblast jevů souvisejících s finanční a sociální sférou. Koncepce předmětu se opírá o: základní poznatková báze z různých psychologických disciplín (např. psychologie osobnosti, obecná psychologie, psychopatologie, agresologie, sociální psychologie) a speciální poznatková báze, která zahrnuje praktické tematické okruhy, např. psychologie a praxe, konfliktní situace, kontakt s klientem, zátěžové situace, krizová komunikace atd. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se dovedli zorientovat mezi různými psychologickými přístupy k danému problému. V celkovém zaměření předmětu je proto kladen důraz na prezentování různých psychologických teorií a koncepcí, které umožňují analyzovat chování a prožívání člověka v relevantních, živých situacích praxe. Posluchačům poskytne předmět vhodný základ pro další studium předmětů zaměřených na přípravu manažerů, dále pak budou získané poznatky rozvíjeny v předmětech

zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cíl předmětu je stanoven na základě jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské praxe kladeným na absolventa vysoké školy. Důraz je proto položen na profesní orientaci učiva, odborný jazyk, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikativní dovednosti, tak i schopnost porozumět a zvládnout odbornou literaturu. Opakování a prohlubování nezbytných

Obsah předmětu:

Jazykové dovednosti se zaměřují zejména na praktické použití jazyka ve firemní praxi, jako je telefonování, písemná komunikace, psaní emailů, společenská konverzace, jednání s klientem, prezentace a vyjednávání s partnery, organizace meetingů, nové trendy managementu, způsoby práce, přijímání do zaměstnání, pracovní vztahy, řízení lidských zdrojů, vedení firem, plánování, rozhodování a komunikace uvnitř firem, možné pracovní problémy, rozvoj firem, firemní kultura. V rámci rozvíjení těchto dovedností si studenti zároveň osvojují nezbytnou gramatiku, idiomatická spojení a fráze.

Obsah je přizpůsoben reálné úrovni studentů dle stupně jazykových znalostí na základě Společného evropského referenčního rámce.

2. Semestr

zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit posluchače se základními pojmy a produkty finanční matematiky, ukázat možnosti jejich využití a praktického zpracování včetně využití výpočetní techniky.

Obsah předmětu:

 1. Základní pojmy, význam finanční matematiky ve finanční praxi.
 2. Dluhové produkty: jednoduché úročení, současná a budoucí hodnota, úrok, úroková sazba.
 3. Výnosnost, diskont; složené a spojité úročení.
 4. Anuita, anuita konstantní předlhůtní a polhůtní, současná a budoucí hodnota, perpetuita.
 5. Dluhopisy, pevné a nulové kupóny, současná hodnota a vnitřní výnosnost dluhopisu.
 6. Produkty bankovní praxe, produkty peněžního a devizového trhu; metody výpočtů.
 7. Podílové produkty: akcie, akciový index.
 8. Technická a fundamentální analýza.
 9. Portfolio cenných papírů, analýza portfolia.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Druhá část výuky v použití komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office). Získané znalosti a dovednosti budou využity jednak v průběhu studia, jednak v praxi.

Obsah předmětu:

Řešení praktických úloh pomocí komponent MS Office

 1. WORD
  • Využití stylů při tvorbě dokumentů – nový styl, úprava stávajícího stylu, víceúrovňové číslování nadpisů, obsah dokumentu a možnosti jeho úprav. Práce s tabulkou.
  • Úpravy předlohy textu, seznamy číslované a s odrážkami pomocí stylů, poznámky pod čarou a vysvětlivky. Oddíly v dokumentu, víceúrovňové číslování odstavců.
  • Práce s velkými dokumenty – oddíly, zrcadlové uspořádání sudé a liché stránky, záhlaví a zápatí lichých a sudých stránek, číslování stránek, generování obsahu, poznámky pod čarou, atd.
 2. WORD & EXCEL
  • Hromadná korespondence – adresy (štítky, obálky), dopisy.
 3. EXCEL
  • Funkce – logické funkce (KDYŽ; A; NEBO, práce s řetězci, převod řetězce na číslo, vyhledání a záměna znaků.
  • Funkce – práce s polem čísel, vyhledávání v poli, práce s kalendářovými funkcemi.
  • Složitější rozhodovací a výběrové funkce, filtry pro velké soubory.
  • Formuláře – tvorba formulářů v Excelu.
  • Kontingenční tabulky.
  • Životopis, opakování logických a rozhodovacích funkcí ve spojení s hromadnou korespondencí.
 4. POWERPOINT
  • Prezentace – pokročilé postupy a animace v prezentacích.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

V návaznosti na předmět Matematika I seznámit s dalšími matematickými pojmy a postupy a jejich využitím při popisu a řešení praktických problémů; dále rozvíjet schopnost logického myšlení, chápání souvislostí a orientace v problému, vést posluchače k cílevědomému využívání matematického aparátu v praxi.

Obsah předmětu:

 1. Funkce jedné reálné proměnné: základní pojmy – definiční obor, obor hodnot, graf funkce.
 2. Elementární funkce a jejich vlastnosti.
 3. Limita a spojitost funkce.
 4. Derivace a její význam, výpočet derivací, l´Hospitalovo pravidlo.
 5. Věta o střední hodnotě, vyšetřování průběhu funkce – monotonie, lokální a absolutní extrémy.
 6. Konvexnost a konkávnost funkce, inflexní body, asymptoty.
 7. Aplikace diferenciálního počtu, extremální úlohy a jejich řešení.
 8. Primitivní funkce a neurčitý integrál: vztah integrálu a derivace, základní integrály.
 9. Metoda integrace per-partes, substituční metoda; integrace vybraných typů funkcí.
 10. Určitý integrál a jeho základní vlastnosti, vztah mezi určitým a neurčitým integrálem, význam určitého integrálu.
 11. Věta o střední hodnotě a její význam, výpočet určitého integrálu metodou per-partes. 12. Výpočet určitého integrálu substituční metodou, nevlastní integrály.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy, principy ekonomického chováni lidi a fungování trhů. Tyto poznatky umožňují pochopit problémy soudobé hospodářské praxe. Cílem výuky je zvládnutí základních ekonomických pojmů, osvojení ekonomického myšlení, pochopení ekonomických vztahů, umožnit chápáni a orientaci v současném ekonomickém dění a poskytnutí základny pro hlubší studium ekonomie, osvojit si práci se základními ekonomickými modely a umět analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do makroekonomie. Předmět a metody zkoumání. Hlavní směry v makroekonomické teorie a jejich charakteristiky, porovnání klasického a keynesiánského směru.
 2. Agregátní makroekonomické veličiny a jejich vzájemné vztahy. Makroekonomické cíle a nástroje.
 3. Spotřeba, investice a úspory, model investičního multiplikátoru.
 4. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální produkt, deflační a inflační mezera produktu.
 5. Trh práce, měření nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, rovnováha na trhu práce.
 6. Trh peněz, vznik a vývoj peněz, složky nabídky peněz, poptávka po penězích, kreace peněz a peněžní multiplikátor.
 7. Měnový kurz a měnový trh, typy měnových kurzů, intervence centrální banky.
 8. Pojem ekonomický růst. Zdroje ekonomického růstu. Bariéry ekonomického růstu. Extenzivní vs. intenzivní růst. Potenciální produkt. Hospodářský cyklus a jeho fáze, vnější a vnitřní příčiny cyklických kolísání.
 9. Charakteristika a druhy inflace, příčiny inflace, Phillipsova křivka, antiinflační terapie.
 10. Centrální banka a monetární politika, cíle a nástroje monetární politiky, druhy monetární politiky.
 11. Státní rozpočet a fiskální politika, státní dluh a deficit státního rozpočtu, peněžní a dluhové financování.
 12. Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody, platební bilance, účinek cel a kvót na mezinárodní obchod.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Primárním cílem výuky bude představit sociologii jako komunikující otevřenou vědu, ve které se věrně odráží každodenní život tzv. obyčejného člověka. Výuka v semestrálním kurzu tak bude vedena snahou studenty pro sociologické myšlení „získat“, ukázat jim na aktuálních příkladech z dění v sociální realitě přínos její interpretace a motivovat je k celoživotnímu setrvávání v otázce. Každá věda přece musí být nejenom „o něčem“, ale také „k něčemu“; a o zprostředkování tohoto poselství by mělo jít v úvodních (vstupních) kurzech především. Dalším cílem výuky bude seznámit studenty se základní odbornou terminologií z oblasti systematické i aplikované sociologie a sociologického výzkumu. Koncepce výuky bude vycházet zejména z interpretativní sociologie; zdůrazněno bude chápající (vysvětlovací a rozumějící) pojetí sociologického myšlení - tj. hledání souvislostí mezi jednotlivými společenskými jevy a schopnost odlišení bezprostředních (tzv. objektivních) příčin od důvodů. Naopak upozaděn bude přístup historizující (rozbor sociologických paradigmat, sociologických škol a směrů, textů z tzv. klasické sociologie).

Obsah předmětu:

 1. ÚVOD DO SOCIOLOGIE: Věda a vědecké myšlení, věda a common sense, pravda a víra ve vědě; sociologie a sociologické myšlení; sociální imaginace; významné teoretické dichotomie; předmět, struktura a funkce sociologie; vztah sociologie k jiným vědním disciplínám.
 2. VZNIK A VÝVOJ SOCIOLOGIE: Etapizace dějin sociologického myšlení; významní představitelé klasické sociologie, významné sociologické teoretické školy a směry 20. století; československá a česká sociologie.
 3. VÝZKUMNÝ PROCES A OBECNÁ METODOLOGIE: Schéma výzkumného procesu; předmět a objekt zkoumání, kvalitativní a kvantitativní přístup k poznávání reality, základní metody a jednotlivé fáze sociologického výzkumu.
 4. METODY A TECHNIKY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU: Typy sociologického výzkumu, výběrové procedury zkoumaného vzorku, problematika a techniky dotazování, interpretace dat – jejich validita a reliabilita.
 5. PROBLÉM IDENTITY A OSOBNOSTI V SOCIOLOGII: Proces (re)socializace. Socializační činitelé. Rodina. Individuální a skupinová identita. Vybrané sociální charaktery.
 6. CO TO JE SPOLEČNOST? Společnost a její struktura. Základní stratifikační modely. Společnost a řád. Společnost a kontrola.
 7. ČLOVĚK, SPOLEČNOST A PŘÍRODA: Člověk tvor „výjimečný“. Homo sapiens sapiens, homo animalis, animal rationale, homo rapiens, homo consumens. Podmínky existence společnosti. Životní prostředí jako sociologický problém. Environmentalismus a ekologismus, antropocentrismus a biocentrismus. Riziková společnost.
 8. ČLOVĚK, SPOLEČNOST A KULTURA: Kultura jako sociální fenomén: její struktura, druhy, funkce a podoby v současné společnosti. Masová a populární kultura.
 9. MÉDIA A MASOVÁ KOMUNIKACE: Druhy a význam komunikace pro společnost, klasifikace médií, funkce a účinky médií.
 10. VEŘEJNOST A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ: Veřejnost, veřejné mínění, fáma, spirála mlčení, výzkum veřejného mínění.
 11. GLOBALIZACE A GLOBALIZAČNÍ PROCESY: Pojem globalizace a glokalizace. Globalizace pro a proti. Druhy globalizace a globalizačních procesů. Končí éra národních států?!
 12. CHARAKTERISTIKA SOUDOBÉ SPOLEČNOSTI ANEB V JAKÉ SPOLEČNOSTI ŽIJEME: Typické rysy a vývojové trendy společnosti 21. století očima vybraných autorů, tj. představení významných koncepcí společnosti pozdní doby (radikální moderny). Modernita vs. postmodernita.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Základní informace o problematice životního prostředí jako multidisciplinárního oboru. Informace dostatečně objasní vznik environmentálních problémů v návaznosti na sociálně-ekonomický subsystém. Posluchači by měli získat soubor informací, které budou akcentovat ekologickou podstatu problému tak, aby problematika životního prostředí byla chápána v širších souvislostech v rámci obecně uplatňovaného pohledu na tuto disciplínu, tj., že životní prostředí je otevřený systém, který řeší vzájemné vztahy mezi jednotlivými dílčími problémy, tj. subsystémy prostředí přírodního, umělého a sociálně-ekonomického. Tím, že součástí výuky je poskytnutí informací z oblasti humanitních, biologických i technických věd jsou kladeny vysoké nároky na učitele, protože je potřebné volit velmi srozumitelnou formu výuky z toho důvodu, že skladba studentů je velmi rozdílná, protože jsou studenti, kteří nejsou vybaveni z předchozího středoškolského studia znalostmi buď biologického, technického nebo humanitního charakteru (např. ekonomické školyabsence biologických disciplín, gymnazisté-absence ekonomických disciplín atd.).

Obsah předmětu:

 1. Vymezení kategorií životního prostředí.
 2. Soustava zdrojů přírody.
 3. Základní pojmy a principy ekologie.
 4. Krajina jako dynamický systém, její klasifikace.
 5. Přírodní zdroje, jejich charakteristika, využívání a ochrana.
 6. Ochrana a tvorba krajiny.
 7. Ochrana přírody.
 8. Urbanizované prostředí a krajinný systém.
 9. Odpady a jejich problematika.
 10. Mimoekonomické využívání krajiny.
 11. Péče o životní prostředí v ČR.
 12. Legislativa v oblasti péče o životní prostředí.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cíl předmětu je stanoven na základě jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské praxe kladeným na absolventa vysoké školy. Důraz je proto položen na profesní orientaci učiva, odborný jazyk, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikativní dovednosti, tak i schopnost porozumět a zvládnout odbornou literaturu. Opakování a prohlubování nezbytných teoretických znalostí a procvičování jazykových prostředků je podřízeno hlavnímu cíli. Výuka odborného jazyka pokračuje na dosažené úrovni obecného jazyka.

Obsah předmětu:

Jazykové dovednosti se zaměřují zejména na praktické použití jazyka ve firemní praxi, jako je telefonování, písemná komunikace, psaní emailů, společenská konverzace, jednání s klientem, prezentace a vyjednávání s partnery, organizace meetingů, nové trendy managementu, způsoby práce, přijímání do zaměstnání, pracovní vztahy, řízení lidských zdrojů, vedení firem, plánování, rozhodování a komunikace uvnitř firem, možné pracovní problémy, rozvoj firem, firemní kultura. V rámci rozvíjení těchto dovedností si studenti zároveň osvojují nezbytnou gramatiku, idiomatická spojení a fráze. Obsah je přizpůsoben reálné úrovni studentů dle stupně jazykových znalostí na základě Společného evropského referenčního rámce.

zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Předmět je povinně volitelný pro studenty bez předchozího technického vzdělání. Cílem je studentům poskytnout základní informace o stavebních dílech a prvcích a orientaci ve stavebně technické dokumentaci.

Obsah předmětu:

 1. Úvod, stavební legislativa, projektová dokumentace; cvičení - Specifikace zadání, výběr stavby pro zpracování semestrální práce (SP). Úvod do zakreslování staveb.
 2. Stavebně technické výkresy; cvičení - Zásady zakreslování.
 3. Úvod do stanovení zastavěné plochy a obestavěného prostoru budov. Stavební díly; cvičení - Zobrazování stavebních prvků a konstrukcí; konzultace SP.
 4. Svislé konstrukce; cvičení - Výpočty základních výměr stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor; konzultace SP.
 5. Vodorovné konstrukce; cvičení - Test - zakreslení učebny; konzultace SP.
 6. Konstrukční systémy a prvky pozemních staveb; cvičení - Výkresy stropních konstrukcí; konzultace SP.
 7. Základy a spodní stavba; cvičení - Výkresy základů; konzultace SP.
 8. Schodiště a šikmé rampy; cvičení - Výkresy schodišť; konzultace SP.
 9. Předsazené konstrukce; cvičení Výkresy předsazených konstrukcí; konzultace SP.
 10. Zastřešení budov; cvičení - Výkresy střech; konzultace SP.
 11. Kompletační prvky a konstrukce; cvičení - Výkresy kompletačních prvků; konzultace SP.
 12. Kompletační prvky a konstrukce – dokončení; cvičení - Opakování. Kompletace SP, zápočet.

3. Semestr

zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit posluchače s elementárními statistickými pojmy a základními postupy zpracování dat; základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky; Základy regresní a korelační analýzy. Ukázat možnosti analýzy a prezentace statistických dat.

Obsah předmětu:

 1. Popisná statistika.
 2. Charakteristiky polohy a variability.
 3. Kombinatorika. Úvod do teorie pravděpodobnosti.
 4. Klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost.
 5. Náhodné jevy. Věta o násobení a sčítání pravděpodobnosti.
 6. Věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta.
 7. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných náhodných veličin.
 8. Základní pravděpodobnostní rozdělení.
 9. Náhodný výběr, výběrová zjišťování.
 10. Úvod do matematické statistiky, základní pojmy.
 11. Princip statistických odhadů a testování statistických hypotéz.
 12. Úvod do regresní a korelační analýzy.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií, používanou bankami, a se základními bankovními obchody.

Obsah předmětu:

 1. Bankovní systém.
 2. Obchodní bankovnictví.
 3. přehled bankovních obchodů a jejich rizika.
 4. Aktivní obchody.
 5. Pasivní obchody.
 6. Platební styk.
 7. Obchody s cennými papíry.
 8. Devizové obchody, devizový kurz.
 9. Leasing, faktoring a forfaiting.
 10. Centrální bankovnictví.
 11. Bankovní regulace a dohled.
 12. Historie bankovnictví.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z účetnictví v relaci k účetní jednotce. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností v účetnictví. Vytváří základy pro návazné studium účetnictví jednotlivých typů účetních jednotek, tj. účetnictví podnikatelů, účetnictví finančních institucí, pojišťoven, účetnictví ve veřejném sektoru, účetnictví v neziskových organizacích a manažerského účetnictví.

Obsah předmětu:

 1. Účetnictví a jeho význam, úkoly a obsah finančního účetnictví, uživatelé účetních výkazů. Základní pojmy a kategorie v účetnictví – standardizace výstupů z účetnictví.
 2. Koloběh majetku v podniku. Vlivy pohybu majetku na rozvahu. Výsledkové transakce – výdaje a příjmy, náklady a výnosy, členění nákladů (druhové, účelové). Výsledovka.
 3. Účet jako základní prvek účetnictví, typy účtů, účetní proces (podvojnost, souvztažnost, účtová osnova, druhy účtů, účtový rozvrh).
 4. Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy, kontrola (předvaha, kontrolní čísla).
 5. Obecné zásady účetnictví. Regulace účetnictví v ČR.
 6. Zásoby – vymezení, oceňování, základní postupy účtování.
 7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – vymezení, oceňování, odpisování, základní postupy účtování.
 8. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek – vymezení, oceňování, základní postupy účtování.
 9. Pohledávky – vymezení, klasifikace, oceňování, základní postupy účtování.
 10. Vlastní kapitál – vymezení, vznik, struktura, pohyb, základní postupy účtování.
 11. Závazky – vymezení, klasifikace, oceňování. Rezervy – vymezení, základní postupy účtování.
 12. Uzavření účetních knih. Účetní závěrka.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základy marketingu, hlavními metodami a pracovními postupy uplatňovanými v marketingové praxi firem. Vysvětlit strategickou důležitost marketingového řízení v organizaci a specifika marketingu služeb.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do marketingu, základní pojmy, vývoj marketingového myšlení, teorie marketingu; cvičení - Přední osobnosti marketingu
 2. Vývoj marketingových koncepcí a marketingového řízení; cvičení - Příklady firem s různými koncepty
 3. Trh a jeho účastníci, nabídka, poptávka, regulátoři trhu, globální zákazníci a konkurence; cvičení -Typy globálních firem – příklady
 4. Analýzy chování zákazníků, definice zákazníka a faktory ovlivňující jeho chování zákazníků, segmentace; cvičení - Příklady procesu segmentace zákazníků podle různých typů trhu
 5. Marketingové analýzy - vybrané portfoliové analýzy - BCG matice, matice GE a analýza životního cyklu produktu; cvičení - Zpracování BCG matice na konkrétním trhu
 6. Marketingový výzkum (zdroje informací, MIS a CRM, základní metodické přístupy, Focus Group, Mystery Shopping atd.); cvičení -Praktické vyhledávání informací na informačních serverech
 7. Marketingové řízení a plánování (strategické, taktické a operativní marketingové řízení, proces tvorby strategického marketingového plánu); cvičení -Postup při sestavení marketingových plánů
 8. Marketingový mix; cvičení - Příklady různých konceptů marketingového mixu
 9. Produkt /služba (definice produktu, produktové analýzy, vývoj nových produktů a služeb, produktové strategie); cvičení - Příklad zpracování analýzy životního cyklu produktu
 10. Distribuce (definice, typy distribuce, distribuční systémy, distribuční strategie; cvičení - Příklady multikanálové distribuce
 11. Cena (definice a formy ceny, metody stanovení ceny, hlavní cenové strategie); cvičení - Příklad použití cenových strategií
 12. Marketingová komunikace (definice, komunikační mix a jeho nástroje, trendy v marketingové komunikaci); cvičení - kompletace semestrálních projektových studií týmů studentů.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Poskytnout studentům základní odborné informace o konstrukcích a provádění pozemních staveb. Absolvent předmětu získá všeobecný přehled o nosných a kompletačních konstrukcích, jejich vzájemné interakci a získání přehledu o vztahu konstrukcí a energetické provozní náročnosti objektů pozemních staveb v podmínkách oceňování.

Obsah předmětu:

 1. Úvod, stavební legislativa, svislé nosné konstrukce staveb I.; cvičení - specifikace zadání, výběr stavby pro zpracování, struktura oceňovací vyhlášky.
 2. Svislé nosné konstrukce staveb II.; cvičení - projektová dokumentace, výpočty výměr staveb.
 3. Vodorovné nosné konstrukce staveb I.; cvičení - klasifikace staveb, vybavení staveb a jejich objemové podíly.
 4. Vodorovné nosné konstrukce staveb II.; cvičení - identifikace stavby a její historie.
 5. Konstrukční systémy staveb, dilatační spáry; cvičení - technické a materiálové řešení stavby.
 6. Základy a spodní stavba; cvičení - infrastruktura a technické vybavení stavby.
 7. Schodiště a šikmé rampy; cvičení - standard a příslušenství stavby.
 8. Předsazené konstrukce; cvičení - možnosti rozvoje stavby.
 9. Zastřešení budov; cvičení - charakteristika lokality a možnosti rozvoje.
 10. Obvodové pláště a zateplení budov; cvičení - opotřebení staveb.
 11. Otvorové výplně, energetická náročnost staveb; cvičení - hodnocení energetické náročnosti budov.
 12. Kompletační konstrukce staveb; cvičení - kompletace semestrální práce.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami územního plánování a tvorby urbánního prostoru v právním prostředí České republiky a s vlivem tohoto procesu na cenu nemovitostí. Na konci tohoto předmětu by měli studenti znát nástroje územního plánování dle platného stavebního zákona, jejich definice a vzájemný vztah. Dále by měli mít základní přehled o současných problematických okruzích, které územní plánování řeší, tedy zejména o problematice suburbanismu, brownfields, humanizací sídlišť a veřejné infrastruktuře. Seznámeni budou též s pojmem limity využití území, jejich dělením a vlivem na cenu nemovitostí.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky urbanismu a územního plánování. Systém sídla. Kultura a sídla.
 2. Problematika brownfields.
 3. Problematika suburbanizace.
 4. Veřejná infrastruktura 1: Veřejná prostranství, občanská vybavenost.
 5. Veřejná infrastruktura 2: Dopravní infrastruktura.
 6. Veřejná infrastruktura 3: Technická infrastruktura.
 7. Problematika venkova. Sociální infrastruktura.
 8. Humanizace sídlišť.
 9. Legislativa v územním plánování 1.
 10. Legislativa v územním plánování 2.
 11. Limity využití území.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Připravit studenty pro práci s rozličným mapovým materiálem, užívaným jako grafická báze procesu oceňování nemovitostí nebo analýzy geografických informací. Prokázat znalost v zeměměřických činnostech, spojených s vedením katastrálního operátu.

Obsah předmětu:

 1. Základní pojmy zeměměřičství, referenční tělesa a plochy, geodetické sítě.
 2. Princip vzniku katastrálních a účelových map, rozlišení mapy a plánu, klasifikace map, základní báze geografických dat.
 3. Polohopisné a výškopisné měření, metody a etapy zpracování dat.
 4. Základy matematické kartografie.
 5. Tvorba digitální katastrální mapy, obnova operátu novým mapováním.
 6. Právní vztahy k nemovitostem, základní pojmy občanského práva, historický vývoj právních vztahů k nemovitostem.
 7. Katastr nemovitostí, předmět a obsah katastru.
 8. Legislativní podklady a související zákony a právní předpisy, katastrální operát.
 9. Geometrický plán a jeho význam, vytyčování hranic pozemků.
 10. Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí, vklad, záznam a poznámka.
 11. Informační systémy (ISZK, ISKN, ISVS) a jejich vzájemné vazby.
 12. GIS a geoinformatika v praxi.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Výuka odborného cizího jazyka pokračuje na úrovni dosažené po absolvování výuky odborného jazyka během předchozích semestrů. Cílem předmětu je upevnění a další rozvíjení efektivních komunikačních schopností v cizím jazyce, poskytnutí a rozšíření slovní zásoby a frází potřebných zejména při komunikaci s obchodními partnery a cizojazyčnými klienty, schopnost porozumění jednoduchým textům odborné literatury.

Obsah předmětu:

Konkrétní obsah je přizpůsoben odbornému zaměření studentů dané skupiny s tím, že společným základem jsou témata tzv. obchodních a manažerských dovedností. Důraz je kladen na další rozvíjení komunikačních schopností v profesní oblasti, osvojení příslušné terminologie a frazeologie, využití a uplatnění jazykových znalostí při tvorbě prezentací, analýz a odborných zpráv. Studenti musí být rovněž připraveni zvládnout větší objem samostatné práce s texty odborné literatury, kdy součástí výuky je rovněž jejich interpretace a nácvik schopnosti formulovat názory k problematice studovaného oboru.

zkouška
povinně volitelný

4. Semestr

zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Poskytnout studentům základní orientaci v historii architektury a hlavních stavebních slozích.

Obsah předmětu:

 1. Dějiny architektury, jednotlivé etapy jejího vývoje.
 2. Architektura starověká (architektonické řády), předrománská (stavební druhy a jejich dispoziční řešení).
 3. Architektura středověká – románská (příklady v Evropě a našem území).
 4. Architektura středověká – gotická (příklady v Evropě a našem území).
 5. Architektura novověká – renesance (v Itálii a v našich zemích).
 6. Architektura novověká – baroko (v Itálii a na našem území).
 7. Architektura 19. století – klasicismus, neoslohy.
 8. Architektura 20. století – kubismus, modernismus, funkcionalismus.
 9. Současná architektura.
 10. Nové směry v architektuře.
 11. Vztah architektury a památkové péče (památkové rezervace, památkové zóny atd.).
 12. Oceňování staveb z hlediska kulturních hodnot.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Ukázat důležitost jednání a vyjednávání v každodenní firemní praxi. Předat obecné poznatky o jednání, vyjednávání a seznámit s jednotlivými strategiemi a taktikami vyjednávání. Poskytnout možnost k procvičení získaných znalostí. Vysvětlit význam etiky pro podnikání, roli oborových a firemních etických kodexů a jejich obsah a vztah etiky a práva.

Obsah předmětu:

 1. Důležitost jednání a vyjednávání, základní pojmy, teoretický rámec jednání a vyjednávání.
 2. Strategie a taktiky jednání s klientem: konkurenční a kooperativní strategie.
 3. Faktory ovlivňující volbu strategie jednání, klasifikace taktik jednání, konkurenční a kooperativní taktiky, techniky modifikace chování.
 4. Příprava na jednání s klientem a obchodní rozhovor: shromažďování a třídění informací, definování mezních výsledků jednání, příprava scénáře obchodního rozhovoru, časový plán.
 5. Příprava presentace a presentační dovednosti.
 6. Vedení obchodního rozhovoru: fáze přijetí, zjišťování, nabídky a argumentace, překonávání námitek, uzavření obchodu, pokračující vztahy s klientem.
 7. Etiketa obchodního styku.
 8. Asertivní jednání: principy a hraní asertivních rolí.
 9. Prevence a řešení konfliktů: konflikty uvnitř organizace jejich zdroje a typy, předcházení konfliktům s klienty, řešení konfliktů a stížností klientů. Konflikty uvnitř organizace.
 10. Etika obchodního jednání.
 11. Etické kodexy – oborové etické kodexy a firemní etické kodexy.
 12. Případová studie: Analýza etického kodexu vybrané finanční instituce.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Vytvořit studentům základní přehled, objasnění teoretických nástrojů (modelů) a především pak praktické dovednosti v oblasti oceňování cenných papírů.

Obsah předmětu:

 1. Úroková míra, aplikace vybraných prvků finanční matematiky, časová hodnota peněz, budoucí hodnota; cvičení - Procvičení vybraných pojmů z financí a finanční matematiky v příkladech, výpočet časové hodnoty peněz
 2. Aplikace obecné statistiky ve financích, úvod do teorie portfolia; cvičení - Procvičení vybrané statě ze statistiky, jednoduchá lineární regrese v příkladech
 3. Očekávaná výnosnost a riziko změny výnosnosti cenného papíru; očekávané výnosnosti portfolia; cvičení - Obecné prvky teorie portfolia, výpočet očekávaných výnosností a rizik
 4. Efektivní a přípustná množina, hledání optimálního portfolia; cvičení - Výpočet očekávaných výnosností a rizik portfolia, určování efektivní množiny a typu investora
 5. Model CAPM (capital asset pricing model), přímka CML, SML; cvičení - Odvození přímky CML, SML_příklady
 6. Geneze a struktura trhů cenných papírů, sekundární trhy; cvičení - Objasnění modelu CAPM na příkladech.
 7. Trhy finančních derivátů a regulace trhů s cennými papíry; cvičení - Výpočtové modely pro oceňování akcií v příkladech.
 8. Metody ohodnocování akcií, fundamentální, psychologické a technické akciové analýzy; cvičení Výpočtové modely pro oceňování akcií v příkladech.
 9. Akcie, vnitřní hodnota a modely pro oceňování akcií; cvičení - Oceňování jednotlivých druhů dluhopisů v příkladech.
 10. Modely pro oceňování akcií; cvičení - Odvození oceňování finančních derivátů: forwardy, futures.
 11. Dluhopisy a jejich oceňování; cvičení - Odvození oceňování finančních derivátů: opce.
 12. Oceňování finančních derivátů (Opce, forwardy, futures, swapy).
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty s problematikou poruch a rekonstrukcí pozemních staveb. Posluchač by měl být schopen po absolvování předmětu analyzovat základní technický stav oceňované budovy s odhadem rozsahu případných sanačních opatření.

Obsah předmětu:

 1. Stavebně-technický a stavebně-historický průzkum staveb. Diagnostika poruch.
 2. Poruchy a sanace základových konstrukcí a spodní stavby.
 3. Poruchy staveb vlivem vody a vlhkosti.
 4. Poruchy a sanace svislých zděných nosných konstrukcí.
 5. Poruchy a sanace kleneb, dřevěných stropů, krovů.
 6. Poruchy a sanace železobetonových konstrukcí.
 7. Poruchy a sanace ocelových konstrukcí.
 8. Poruchy a sanace dřevostaveb, roubených a hrázděných staveb.
 9. Poruchy a sanace kompletačních konstrukcí.
 10. Poruchy a sanace technických rozvodů v budovách.
 11. Poruchy a sanace panelových budov.
 12. Životnost a údržba objektů.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s vlivem vlastností stavebních materiálů a použitých technologických postupů na funkční vlastnosti stavebních konstrukcí, nosných i kompletačních. Nedílnou součástí je problematika zabývající se hodnocením kvality stavebních konstrukcí.

Obsah předmětu:

 1. Termín stavební materiály, odborná terminologie. Funkce a dělení stavebních materiálů a konstrukcí.
 2. Obecné požadavky na stavební materiály a konstrukce – trvanlivost a spolehlivost, hodnocení materiálů, optimální materiálové řešení.
 3. Základní vlastnosti materiálů, technické požadavky na materiály v závislosti na způsobu jejich použití ve stavebních konstrukcích.
 4. Mechanické vlastnosti materiálů. Vnější účinky na stavební konstrukce.
 5. Technologické procesy při realizaci staveb. Zdivo, monolit, prefabrikace, dřevostavby.
 6. Vybrané stavební materiály a jejich vlastnosti – beton, železobeton, zdivo, kovy, dřevo, plasty.
 7. Udržitelná výstavba. Požadavky stavebního zákona na stavební konstrukce. Statika konstrukcí I. – prvky, statická schémata, podepření.
 8. Statika konstrukcí II. – způsoby namáhání, těžiště, průřezové charakteristiky, napětí normálové a v ohybu, fyzikální vlastnosti vybraných materiálů (dřevo, beton, ocel). Součinitelé spolehlivosti. Zatížení, součinitelé zatížení.
 9. Stavební tepelná technika. Tepelně vlhkostní režim interiéru budov. Zdroje a způsoby šíření vlhkosti v budovách. Difúze, řazení vrstev v obvodových konstrukcích. Kondenzace vlhkosti, problémy plísní. Legislativní požadavky. Teplotní mikroklima interiéru. Způsoby šíření tepla. Tepelně technické vlastnosti materiálů a konstrukcí.
 10. Stavební akustika. Legislativní požadavky na akustický útlum stavebních konstrukcí. Zdroje hluku ve stavbách. Šíření hluku, způsoby jeho eliminace. Vlastnosti zvukových izolací, materiálová báze, zásady použití.
 11. Požární bezpečnost staveb. Legislativní požadavky. Hořlavé, nehořlavé, smíšené konstrukce. Požární úseky, požární zatížení, požární riziko. Požárně dělící konstrukce. Únikové cesty.
 12. Zdravotní nezávadnost a bezpečnost staveb. Protiskluznost podlah. Výška a pevnost zábradlí vč. ukotvení. Radon, protiradonové izolace a bariéry. Škodlivé látky v materiálech a konstrukcích, nápravná opatření. Biologičtí škůdci, nápravná opatření.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřen na obslužné systémy technického zařízení v budovách (objektech bytových, občanského vybavení, hygienických center průmyslových závodů). Celkově seznamuje se strukturou servisních systémů, s jejich jednotlivými částmi a návaznostmi na konstrukce objektů a vnější obslužné systémy. Výuka je zaměřena na získání základních poznatků, které umožní posluchačům základní orientaci při rozhodování o ceně majetku.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky TZB v budovách.
 2. Vnitřní vodovod.
 3. Kanalizační systémy.
 4. Zařizovací předměty.
 5. Plynová odběrná zařízení.
 6. Vytápění budov.
 7. Větrání budov.
 8. Klimatizace v budovách.
 9. Využití alternativních energetických zdrojů.
 10. Systémy silových rozvodů elektro.
 11. Systémy ochrany a zabezpečení objektů proti výbojům atmosférické statické elektřiny.
 12. Telekomunikační a zabezpečovací systémy.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Výuka odborného cizího jazyka pokračuje na úrovni dosažené po absolvování výuky odborného jazyka během předchozích semestrů. Cílem předmětu je upevnění a další rozvíjení efektivních komunikačních schopností v cizím jazyce, poskytnutí a rozšíření slovní zásoby a frází potřebných zejména při komunikaci s obchodními partnery a cizojazyčnými klienty, schopnost porozumění jednoduchým textům odborné literatury.

Obsah předmětu:

Konkrétní obsah je přizpůsoben odbornému zaměření studentů dané skupiny s tím, že společným základem jsou témata tzv. obchodních a manažerských dovedností. Důraz je kladen na další rozvíjení komunikačních schopností v profesní oblasti, osvojení příslušné terminologie a frazeologie, využití a uplatnění jazykových znalostí při tvorbě prezentací, analýz a odborných zpráv. Studenti musí být rovněž připraveni zvládnout větší objem samostatné práce s texty odborné literatury, kdy součástí výuky je rovněž jejich interpretace a nácvik schopnosti formulovat názory k problematice studovaného oboru.

zkouška
povinně volitelný
zkouška
povinně volitelný

5. Semestr

zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je: seznámit posluchače se základními pojmy z oblasti hodnocení hospodaření podniku a z hlediska stavu jeho ekonomického okolí. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností pro analýzu produkčních organizací

Obsah předmětu:

 1. Pojetí a cíle finanční analýzy.
 2. Zdroje vstupních informací pro finanční analýzu, ekonomické okolí, účetnictví podniku a kapitálový trh.
 3. Postupy zpracování účetních vstupů finanční analýzy.
 4. Postupy zpracování obecných finančních vstupů do finanční analýzy, makroekonomické vazby, postavení na kapitálovém trhu.
 5. Metody finanční analýzy (dynamické a statické srovnávání).
 6. Výstupy z finanční analýzy (bonita a hodnota podniku).
 7. Vypovídací schopnost výsledků finanční analýzy – základní analýza.
 8. Koncepční rámec finanční analýzy.
 9. Základní (poměrová) analýza a její aplikace.
 10. Sofistikované metody finanční analýzy.
 11. Soustavy ukazatelů finanční analýzy.
 12. Odvětvová analýza.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s teorií oceňování majetku a s obecnou metodikou indikace tržní hodnoty pomocí základních tří skupin metod – porovnávací, výnosové a nákladové.

Obsah předmětu:

 1. Účel a použití oceňování majetku.
 2. Teorie oceňování – pochopení vztahu mezi funkcí a hodnotu majetku.
 3. Metodologie oceňování – reflexe, indukce, analogie, analýza a syntéza.
 4. Tvorba databází pro oceňování.
 5. Informační systémy.
 6. Definice tržní hodnoty, vztah ceny obvyklé a tržní hodnoty.
 7. Teorie porovnávací metody.
 8. Problematika vymezení porovnávací jednotky.
 9. Principy výpočtu korekčních činitelů.
 10. Algoritmus indikace tržní hodnoty porovnávací metodou modifikované adjustační matice.
 11. Specifika aplikace porovnávací metody při ocenění pozemku.
 12. Oceňování porovnávací metodou ve zvláštních případech.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti hmotného majetku, jeho specifikace na nemovitý a movitý, a rovněž představit frekventantům kurzu přístupy a praktické metody oceňování obou výše uvedených kategorií (nemovitosti a movitosti). Obsah předmětu se zaměřuje jednak na oceňování nemovitého majetku [metody nákladové, výnosové (příjmové) a porovnávací (komparativní)], jednak na oceňování movitého majetku [strojně technologické zařízení, umělecké artefakty, dopravní prostředky, výpočetní technika, movité vybavení staveb a ostatní movitý majetek]. Součástí předmětu bude i úvod do oceňování technologických celků, jako nezbytné součásti problematiky oceňování podniků.

Obsah předmětu:

 1. Úloha oceňování movitého majetku v ekonomickém systému.
 2. Nemovitý majetek, jeho definování a význam dle NOZ, přístupy k jeho oceňování, tržní a administrativní přístupy.
 3. Nákladová metoda oceňování, podstata metody, reprodukční cena, agregované a vysoce agregované ceny.
 4. Výnosové metody, metoda diskontování budoucích příjmů, určení diskontního faktoru, údržba nemovitostí.
 5. Porovnávací metoda, přímé a nepřímé porovnávání, koeficienty odlišnosti a jejich stanovení.
 6. Movitý majetek, jeho členění a přístupy k oceňování, znalci vs. odhadci, organizace pro oceňování v ČR a EU.
 7. Oceňování strojně technologických zařízení – základní pojmy a definice.
 8. Technologické celky, jejich členění, specifika a oceňovací přístupy.
 9. Prohlídka stroje a strojního zařízení, stanovení opotřebení a koeficientu prodejnosti, údržba strojů a zařízení.
 10. Oceňování dopravních prostředků, využití databází a software, Znalecký standard jako nástroj oceňování.
 11. Oceňování uměleckých artefaktů – jejich typy a členění, základní přístupy k ocenění, pravost, úplnost, prodejnost.
 12. Oceňování ostatního movitého majetku.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Navázat na teoretické základy oboru získané v předmětu Metody oceňování. Předmět se zaměřuje na praktické aplikace teorie oceňování, na pochopení specifik trhu s nemovitostmi a na způsoby oceňování ve zvláštních případech. Součástí předmětu je i problematika oceňování podle cenového předpisu.

Obsah předmětu:

 1. Úloha oceňování nemovitostí v ekonomickém systému; cvičení - Zásady výběru tématu seminární práce.
 2. Oceňování v bankovnictví – zajištění úvěru; cvičení - Analýza zajištění úvěru ve vybraných bankách.
 3. Oceňování v obchodních aktivitách; cvičení - Modalitní analýza nejčastějších případů obchodních aktivit
 4. Oceňování v pojišťovnictví; cvičení - Variantní ocenění pojistné hodnoty (cena nová, časová a sjednaná).
 5. Oceňování ve správě majetku; cvičení - Ocenění administrativní budovy za účelem správy majetku.
 6. Oceňování pro státní a veřejnou správu; cvičení - Ocenění vybraného souboru obecního majetku.
 7. Vztah oceňování na tržních principech a podle cenového předpisu; cvičení - Komparativní ocenění nemovitosti na tržních principech a podle cenového předpisu.
 8. Vývoj oceňování podle cenových předpisů v Československu a České republice; cvičení - Komparativní ocenění podle tříd kvality, bodů a účelu a standardu a účelu.
 9. Metodika výpočtu zjištěné ceny podle cenového předpisu; cvičení - Ocenění nemovitosti podle aktuálně platné oceňovací vyhlášky.
 10. Ocenění služebností, reálných břemen a práv z vykupitelné služebnosti; cvičení - Příklady ocenění nejčastějších věcných břemen.
 11. Ocenění obchodní hodnoty a ceny zvláštní obliby; cvičení - Příklad ocenění obchodní hodnoty a ceny zvláštní obliby.
 12. Ocenění nehmotných aktiv ve vztahu nemovitému majetku; cvičení - Ocenění goodwillu nemovitosti.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s postupy při oceňování podniku.

Obsah předmětu:

 1. Podstata a význam oceňování, oceňování nehmotného majetku, oceňování movitého majetku, oceňování nemovitostí; cvičení - specifikace zadání pro finanční analýzu, výběr firmy pro zpracování FA.
 2. Oceňování podniku, znalci a odhadci, instituce z oblasti oceňování majetku; cvičení - Vstupy pro finanční analýzu (účetní závěrka, ostatní zdroje, audit, rozvaha, výsledovka, cash-flow).
 3. Makroprostředí a jeho analýza, mikroprostředí – charakteristické znaky odvětví, prognóza vývoje odvětví; cvičení - Kritéria měření výkonnosti podniku, závěry z finanční analýzy, výrok o finančním zdraví firmy.
 4. Podnikatelský záměr a jeho dopad na ocenění podniku; cvičení - Doporučení pro případné zlepšení ekonomických ukazatelů analyzovaného podniku.
 5. Metody používané při oceňování podniku, jejich členění, stručná charakteristika metod majetkových, výnosových, nákladových a metod vycházejících z tržního prostředí (burza); cvičení - Praktická aplikace vybraných oceňovacích postupů při oceňování podniků.
 6. Riziko v oceňování, definice a klasifikace rizika, měření rizika, tržní a specifické riziko; cvičení - Výpočet rizikové přirážky (riziko podnikatelské, riziko země, riziko struktury, riziko odvětví apod.
 7. Metody oceňování založené na stavových veličinách, metoda účetní hodnoty; cvičení - Účetní metoda oceňování, její význam.
 8. Metoda věcné hodnoty (hmotný majetek, nehmotný majetek, pozemky, finanční majetek, oběžný majetek, cizí zdroje), metoda likvidační hodnoty; cvičení - Majetkové ocenění.
 9. Výnosové metody, časová hodnota peněz, formy úročení, současná a budoucí hodnota peněz, efektivní úroková míra, metoda kapitalizace zisku; cvičení - Metody FCFF, FCFE, EVA a dividendové diskontní modely, aplikace jednotlivých přístupů, specifikace přístupů použití uvedených modelů.
 10. Modely diskontovaného cash-flow (DCF), stanovení diskontní míry (průměrné náklady kapitálu WACC, odhady požadované míry výnosnosti vlastního kapitálu); cvičení - Určení diskontní sazby stavebnicovou metodou, stanovení jednotlivých činitelů pro diskontní sazbu.
 11. Dividendové diskontní modely, Modely založené na EVA, metody kombinované; cvičení - Stanovení průměrných vážených kapitálových nákladů WACC, určení nákladů vlastního kapitálu.
 12. Metody založené na očekáváních trhu, srovnávací oceňovací modely, Enterprice value, relativní oceňování (multiples, E/V, E/CF).
zkouška
povinně volitelný
zkouška
povinně volitelný
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit posluchače oboru se základní teorií i s praktickými postupy při rozpočtování staveb, stavebních děl a stavebně-montážních prací. Absolvent předmětu bude umět sestavit propočet celkových nákladů stavby, bude se orientovat v položkovém rozpočtu a bude schopen sestavit rozpočet jednoduššího stavebního díla.

Obsah předmětu:

 1. Nákladový, poptávkový a konkurenční princip tvorby ceny.
 2. Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, náklady životního cyklu (LCC)).
 3. Metody tvorby ceny, oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu a stupních projektové dokumentace.
 4. Propočet celkových nákladů stavby, oceňovací podklady.
 5. Sestavení výkazu výměr, měření konstrukcí a prací.
 6. Podrobný položkový rozpočet, postup a pravidla sestavení, oceňovací podklady. Specifikace v rozpočtu.
 7. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu stavby.
 8. Nabídka na stavební práce, ceny pro nabídková řízení.
 9. Vícepráce, méněpráce, dodatky k rozpočtu.
 10. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů. Kalkulační metody a techniky – klasifikace, běžné kalkulační techniky (kalkulace dělením, přirážková kalkulace, s indexy, režijní paušály), kalkulační základny.
 11. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační vzorce v software pro rozpočtování.
 12. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací.

Cvičení:

 • Propočet celkových nákladů stavby.
 • Položkový rozpočet – seznámení s programem KROS plus.
 • Položkový rozpočet.
 • Položkový rozpočet.
 • Položkový rozpočet, ukázka rozboru položek.
 • Položkový rozpočet, limitky (materiál, mzdy).

6. Semestr

Cíl předmětu:

Poskytnout informace o základních právních otázkách, s nimiž se mohou pracovníci v oblasti oceňování majetku setkat při realizaci svých základních činností.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do právní nauky
 2. Realizace práva
 3. Právní vztahy
 4. Právní odpovědnost
 5. Smlouvy a její náležitosti. Předkupní právo.
 6. Vlastnické právo a jeho omezení (sousedská práva, věcná břemena, zástavní právo)
 7. Závazkové právo. Zajišťovací právní instituty.
 8. Nemovitosti a katastr nemovitostí. Stavební zákon.
 9. Občanský zákoník a OSŘ.
 10. Obchodní zákoník a insolvenční zákon.
 11. Zákon o oceňování majetku. Práva a povinnosti znalců a odhadců.
 12. Správní řád. Živnostenský zákon.
zkouška
povinně volitelný
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s teorií oceňování majetku na tržních principech a s obecnou metodikou indikace tržní hodnoty pomocí tří základních skupin metod – porovnávací, výnosové a nákladové.

Obsah předmětu:

 1. Teorie výnosové hodnoty – vztah výnosu a hodnoty; cvičení - Aplikace výnosové hodnoty na typických příkladech aktiv.
 2. Způsoby indikace čistého provozního výnosu; cvičení - Nejčastější způsoby indikace čistého provozního příjmu v praxi.
 3. Problematika nákladových položek, rezerv a odpisů; cvičení - Přehled a analýza nejčastějších nákladových položek.
 4. Kapitalizační míra a způsoby jejího výpočtu; cvičení - Složky kapitalizační míry, multiplikátor.
 5. Varianty výpočtu, oceňování ve zvláštních případech; cvičení - Stavebnicová metoda, metoda praktiků, obchodní hodnota.
 6. Teorie nákladové hodnoty – vztah nákladů a hodnoty; cvičení -Způsoby výpočtu nákladů na pořízení aktiva.
 7. Životnost a opotřebení; cvičení - Výpočet opotřebení lineární a analytickou metodou, úvod do nelineárních metod.
 8. Reprodukční a náhradová cena, funkční a ekonomické nedostatky; cvičení - Komparace reprodukční a náhradové ceny, výpočet funkčních a ekonomických nedostatků.
 9. Závěrečná analýza tržní hodnoty; cvičení - Příklady závěrečné analýzy u nejčastějších příkladů z praxe.
 10. Ocenění ve zvláštních případech – cena zvláštní obliby a obchodní hodnota; cvičení - Metodika ocenění ceny zvláštní obliby a obchodní hodnoty.
 11. Ocenění nekomerčních aktiv; cvičení - Metodika ocenění nekomerční stavby a pozemku, kontribuční princip.
 12. Oceňování na tržních principech a podle cenových předpisů; cvičení - Komparace metodiky ocenění na tržních principech a podle cenových předpisů – typické příklady.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s teorií oceňování majetku na tržních principech a s obecnou metodikou indikace tržní hodnoty pomocí tří základních skupin metod – porovnávací, výnosové a nákladové.

Obsah předmětu:

 1. Teorie výnosové hodnoty – vztah výnosu a hodnoty; cvičení - Aplikace výnosové hodnoty na typických příkladech aktiv.
 2. Způsoby indikace čistého provozního výnosu; cvičení - Nejčastější způsoby indikace čistého provozního příjmu v praxi.
 3. Problematika nákladových položek, rezerv a odpisů; cvičení - Přehled a analýza nejčastějších nákladových položek.
 4. Kapitalizační míra a způsoby jejího výpočtu; cvičení - Složky kapitalizační míry, multiplikátor.
 5. Varianty výpočtu, oceňování ve zvláštních případech; cvičení - Stavebnicová metoda, metoda praktiků, obchodní hodnota.
 6. Teorie nákladové hodnoty – vztah nákladů a hodnot; cvičení -Způsoby výpočtu nákladů na pořízení aktiva
 7. Životnost a opotřebení; cvičení - Výpočet opotřebení lineární a analytickou metodou, úvod do nelineárních metod.
 8. Reprodukční a náhradová cena, funkční a ekonomické nedostatky; cvičení - Komparace reprodukční a náhradové ceny, výpočet funkčních a ekonomických nedostatků.
 9. Závěrečná analýza tržní hodnoty; cvičení - Příklady závěrečné analýzy u nejčastějších příkladů z praxe.
 10. Ocenění ve zvláštních případech – cena zvláštní obliby a obchodní hodnota; cvičení - Metodika ocenění ceny zvláštní obliby a obchodní hodnoty.
 11. Ocenění nekomerčních aktiv; cvičení - Metodika ocenění nekomerční stavby a pozemku, kontribuční princip.
 12. Oceňování na tržních principech a podle cenových předpisů; cvičení - Komparace metodiky ocenění na tržních principech a podle cenových předpisů – typické příklady.
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu v oblasti oceňování nemovitostí je navázat na teoretické základy oceňování a jejich aplikovanou teorii přednášenou v předmětech Metody oceňování a Oceňování nemovitostí a naučit studenty prakticky provádět ocenění konkrétního nemovitého majetku tak, aby bylo okamžitě uplatnitelné na trhu. Součástí předmětu je i seznámení studentů se software pro oceňování majetku a s technickými pomůckami pro oceňování. Pro oblast oceňování cenných papírů využít oceňovacích modelů a uskutečnit aplikaci modelů na konkrétním zadání či případové studii.

Obsah předmětu:

 1. Tvorba databází pro oceňování (praktické principy tvorby, případová studie).
 2. Analýza realitního trhu (praktické aspekty, případová studie).
 3. Praktické aspekty aplikace oceňovacích přístupů a finální analýzy.
 4. Případová studie ukázková ocenění rodinného domu včetně pozemků a příslušenství.
 5. Případová studie založena na analýze konceptu výnosnosti zvoleného finančního aktiva.
 6. Stanovení vnitřní hodnoty akcie na základě historických dat (dividendové diskontní modely, modely založené na cash-flow a dále tzv. ziskové modely).
zkouška
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Naučit studenty v rámci oceňování podniku využít strategické a finanční analýzy a s pomocí aplikace základních oceňovacích přístupů – majetkových, výnosových nebo založených na analýze trhu stanovit hodnotu firmy.

Obsah předmětu:

 1. Vymezení problematiky oceňování podniku - podstata a význam oceňování, znalci a odhadci.
 2. Postup při oceňování podniku (makroprostředí a jeho analýza, mikroprostředí – charakteristické znaky odvětví, prognóza vývoje odvětví, metody používané při oceňování podniku).
 3. Finanční analýza.
 4. Majetkové metody oceňování firem (metoda věcné hodnoty, nemovitý majetek, hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční majetek, oběžný majetek, cizí zdroje, metoda likvidační hodnoty).
 5. Výnosové metody (metoda kapitalizace zisku, modely diskontovaného cash-flow (DCF), stanovení diskontní míry - průměrné náklady kapitálu WACC, odhady požadované míry výnosnosti vlastního kapitálu, dividendové diskontní modely, modely založené na EVA, metody kombinované).
 6. Metody založené na informacích z kapitálového trhu, srovnávací oceňovací metody, relativní oceňování.