Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Student získá jasnou představu a znalosti o fungování kapitálových trhů v tržní ekonomice. Absolvování tohoto předmětu by mělo studentům napomoci pochopit podstatné vazby a souvislosti týkající se instrumentů obchodovaných na kapitálových trzích, techniky a postupy používané při obchodování na kapitálových trzích, úlohu a roli různých subjektů, kteří vystupují na kapitálových trzích. Pozornost bude také věnována jednak základním metodám a modelům využívaným při analýze investičních instrumentů a portfolií, zároveň však také teoretickému, praktickému a legislativnímu vymezení kapitálového trhu a subjektů, kteří zde působí.

Obsah předmětu:

 1. Postavení, úloha a funkce kapitálového trhu v rámci finančního trhu. Role finančních zprostředkovatelů.
 2. Regulované a neregulované trhy a jejich specifika. Organizované a neorganizované kapitálové trhy. Techniky a podmínky obchodování na regulovaných a neregulovaných kapitálových trzích.
 3. Regulace a dohled nad kapitálovými trhy. Cíle, nástroje a orgány regulace a dohledu nad kapitálovými trhy. Regulace a dohled nad kapitálovými trhy v rámci EU.
 4. Český kapitálový trh. BCPP. RM-S. Nejvýznamnější světové kapitálové trhy.
 5. Podstata a druhy investičních instrumentů obchodovaných na kapitálových trzích (akcie, dluhopisy, instrumenty kolektivního investování, finanční deriváty, strukturované produkty).
 6. Analýza akciových instrumentů.
 7. Analýza dluhových instrumentů.
 8. Analýza derivátů a strukturovaných produktů.
 9. Teorie portfolia a principy investičního managementu. Hodnocení výkonnosti portfolií.
 10. Role a postavení brokerských firem a investičních bank na kapitálových trzích. Investiční služby poskytované těmito subjekty.
 11. Podstata a principy kolektivního investování. Postavení a role investičních společností a fondů na kapitálových trzích. Výhody a nevýhody spojené s činností těchto subjektů.
 12. Soudobé trendy a tendence na světových kapitálových trzích. Mezinárodní investování. Globalizace kapitálových trhů. Nárůst volatility kapitálových trhů a výskyt finančních krizí.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem kurzu je poskytnout hlubší teoretické zázemí z oblasti rozhodování domácností a firem, přispět k pochopení obecné logiky rozhodování mikroekonomických subjektů v krátkém a dlouhém období a také principů konstrukce ekonomických modelů s využitím pokročilejších analytických nástrojů.

Obsah předmětu:

 1. Teorie spotřebitele, kardinalistická a ordinalistická verze. Rozhodování mezi spotřebou a volným časem, rozhodování mezi přítomnou a budoucí spotřebou (Fisherův model).
 2. Poptávka. Substituční a důchodový efekt cenové změny. Cenová elasticita poptávky. Engelova křivka a důchodová elasticita poptávky. Křížová elasticita poptávky.
 3. Rozhodování v podmínkách rizika.
 4. Produkční funkce. Výnosy z variabilního vstupu a výnosy z rozsahu. Náklady firmy. Odvození nákladových funkcí v dlouhém období.
 5. Směna na základě absolutní a komparativní výhody. Mezinárodní obchod a obchodní ochranářství.
 6. Tržní rovnováha. Arbitráž a zákon jediné ceny. Cenový strop, subvence, spotřební daň.
 7. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Cenová diskriminace.
 8. Monopolistická konkurence. Oligopolní tržní situace, kartel. Monopol. Diskriminující monopol.
 9. Trh práce. Odvození poptávky po práci a nabídky práce. Odbory, nezaměstnanost a diskriminace na trhu práce. Monopson na trhu práce.
 10. Trh kapitálu. Příležitost investovat a ochota spořit. Investiční rozhodování.
 11. Všeobecná rovnováha a efektivnost. Podmínky všeobecné rovnováhy. Efektivnost ve výrobě, efektivnost ve spotřebě, Paretovo optimum, efektivní kombinace statků.
 12. Externality. Daně a subvence (A.Pigou) a vlastnická práva a Coaseho teorém. Veřejné statky a veřejná volba.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit posluchače s elementárními statistickými pojmy a základními postupy zpracování dat; ukázat možnosti jejich praktického využití včetně počítačového zpracování. Ukázat možnosti analýzy a prezentace statistických dat.

Obsah předmětu:

 1. Charakteristiky polohy.
 2. Charakteristiky variability.
 3. Indexní analýza.
 4. Základní pojmy z pravděpodobnosti, náhodné veličiny, pravděpodobnostní rozdělení.
 5. Princip statistické indukce.
 6. Odhady a testy o parametrech základního souboru.
 7. Vybrané neparametrické testy.
 8. Kontinence. 9. Princip analýzy rozptylu.
 9. Princip regresní analýzy.
 10. Korelace.
 11. Charakteristiky a jednoduché metody analýzy časových řad.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřen na obecnou část občanského práva hmotného. Přednášky se budou zabývat pojmem, předmětem, prameny a systémem tohoto odvětví, občanskoprávními skutečnostmi a občanskoprávními poměry, subjekty a předměty občanskoprávních poměrů. Probrána budou rovněž věcná práva.

Obsah předmětu:

 1. Pojem a předmět úpravy občanského práva, právo veřejné a soukromé.
 2. Prameny a systém občanského práva a občanského zákoníku.
 3. Subjekty občanského práva.
 4. Právní jednání, pojem, náležitosti. Vznik smlouvy. Následky vadných právních jednání. Promlčení a prekluze.
 5. Občanskoprávní poměr, pojem, předpoklady vzniku, prvky, subjekty, zastoupení.
 6. Objekt a obsah občanskoprávního poměru, třídění subjektivních práv, výkon a ochrana.
 7. Vlastnictví, pojem, obsah, držba, nabývání vlastnictví. Spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
 8. Věcná práva k věci cizí, zástavní a zadržovací právo. Věcná břemena, vznik a zánik.
 9. Vznik a změna závazků, subjekty, předmět a obsah závazkových právních poměrů.
 10. Zajištění a zánik závazků, odpovědnost za škodu obecně, způsob a rozsah náhrady škody.
 11. Zvláštní případy odpovědnosti za škodu, bezdůvodné obohacení.
 12. Dědické právo – obecně, předpoklady dědění, dědění ze závěti, z dědické smlouvy a ze zákona.
zkouška
volitelný

Cíl předmětu:

Je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Důraz při výuce obchodního jazyka je kladen na rozšířeni a upevnění jazykové vybavenosti a komunikační schopnosti studentů, kteří se připravují na manažerskou práci. Vychází se z výkladu tradičních podnikatelských struktura a procesů s důrazem na osvojování si moderní slovní zásoby potřebné pro komunikaci v mezinárodních společnostech. Upevňuje se především aktivní využívání jazyka a konverzace.

Obsah předmětu:

Podnikání jako ekonomická činnost; fyzické a právnické osoby • Obchodní rozhodování, prognózování a riziko • Organizace a organizační systémy • Struktury vrcholového managementu • Systém řízení procesů, velikost firem, integrace, převzetí, fúze • Zaměstnanci, pracovní síla • Mzdy a platy, sociální zabezpečení, pracovní smlouva, nezaměstnanost • Právní formy podnikání, podnik jednotlivce, typy obchodních společnosti • Práva, pravidla, zákony • Management a jeho funkce a úlohy, organizace a strategie • Vedení porad a pracovních týmů • Strategická analýza, strategické modely, metody a styl řízení • Kontrola, její formy, audit • Firemní kultura • Marketing, jeho sociální pojetí, cíle a praxe marketingu • Trh, marketingový plán, marketingový průzkum • Zákazník; průzkum, chování a třídění zákazníků • Výroba, zboží, řízení výroby, služba zákazníkům • Distribuční cesty, zprostředkovatelé, obchodní zástupci • Obchodní metody zvláště v mezinárodním obchodě • Reklama a propagace.

zkouška
volitelný

Cíl předmětu:

Rozšířit a upevnit jazykové vybavení a komunikační schopnosti studentů připravujících se na manažerskou práci zejména v oblasti bankovnictví a finančnictví. Výuka odborného jazyka byla absolvována v předcházejících čtyřech semestrech bakalářského stupně studia, jazykový horizont se dále rozšiřuje v základních složkách o další slovní zásobu a komunikační schopnosti. Vychází se z výkladu tradičních podnikatelských struktur a procesů s důrazem na osvojování moderní slovní zásoby potřebné pro komunikaci v bankách a mezinárodních společnostech. Důraz se klade na aktivní využívání jazyka a konverzaci.

Obsah předmětu:

 1. Geld und Banken Dienstleistungen der Bank Rolle der Bank Vorstellung.
 2. Konto Kontoeröffnung Verschiedene Kontenarten Terminvereinbarung.
 3. Karten Kontokarten Kreditkarten Telefonieren.
 4. Zahlungsverkehr Instrumente des bargeldlosen Zahlungsverkehrs Wechsel, Reiseschecks Verhandlungen.

2. Semestr

zkouška
povinný
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými aspekty fiskální a rozpočtové politiky. Prezentovány jsou jednak teoretické přístupy a jednak prakticky orientované přednášky na současné problémy v dané oblasti na úrovni ČR a EU.

Obsah předmětu:

 1. Fiskální politika. Charakter, cíle a nástroje fiskální politiky.
 2. Vztah rozpočtové a fiskální politiky. Účinnost fiskální politiky, koordinace s měnovou politikou.
 3. Fiskální politika v ČR po r. 1989.
 4. Rozpočtové saldo jako důsledek rozpočtové nerovnováhy. Příčiny a důsledky deficitu.
 5. Způsoby financování deficitu. Maastrichtská konvergenční kritéria.
 6. Veřejný dluh jako dlouhodobá finanční nerovnováha.
 7. Příčiny a důsledky dluhu, možnosti řešení dluhu.
 8. Vývoj veřejného dluhu v ČR – příčiny, tendence, důsledky.
 9. Dluhová krize v EU – příčiny, důsledky, tendence.
 10. Význam reformy sociálního zabezpečení z pohledu fiskální nerovnováhy.
 11. Fiskální decentralizace - nástroj zvýšení efektivnosti veřejného sektoru a veřejných financí.
 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Veřejné finance v EU. Rozpočet EU.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit znalosti v makroekonomické teorii na soudobém stupni poznání a pochopit přínosy a problémy hospodářských politik z hlediska jednotlivých ekonomických škol, zejména z hlediska keynesiánské a neoklasické ekonomie. Důraz je kladen na objasnění složitých makroekonomických souvislostí a jejich účinků. Výklad akcentuje skutečnost možných alternativních přístupů v závislosti na postojích a chování ekonomických subjektů. Součástí kurzu je pokročilejší analýza problematiky nezaměstnanosti a inflace.

Obsah předmětu:

 1. Makroekonomické agregáty a jejich souvislosti. Makroekonomické cíle a nástroje pro jejich dosahování.
 2. Trh zboží a služeb. Keynesiánská spotřební funkce, hypotéza životního cyklu (F. Modigliani), teorie permanentního důchodu (M. Friedman). Investiční funkce a trh zapůjčitelných fondů. Zahraniční investice a čistý vývoz.
 3. Platební bilance a vnější rovnováha. Čistý vývoj a reálný měnový kurz. Nominální měnový kurz. Teorie parity kupní síly a teorie úrokové parity.
 4. Peníze a trh peněz. Poptávka po penězích a peněžní zásoba. Rovnováha trhu peněz a transmisní mechanismus. Kvantitativní teorie peněz.
 5. Trh práce a přirozená míra nezaměstnanosti. Hospodářský růst. Neoklasický model růstu (R. Solow). Teorie endogenního růstu. Cobb-Douglasova produkční funkce.
 6. Model IS-LM. Odvození funkcí IS a LM. Rozpočtová a měnová stimulace poptávky v modelu IS-LM. Odvození agregátní poptávky.
 7. Mundell-Flemingův model. Odvození funkcí IS* a LM* pro otevřenou ekonomiku. Stimulace poptávky v režimu flexibilního a fixního měnového kurzu. Odvození agregátní poptávky pro otevřenou ekonomiku.
 8. Model AS-AD. Odvození AS. Mzdové strnulosti, mylné vnímání cenové hladiny zaměstnanci, neúplné informace o cenách.
 9. Phillipsova křivka. Vztah mezi inflací a nezaměstnaností. Okunův zákon a poptávková inflace. Inflační očekávání a setrvačná inflace. Nákladová inflace.
 10. Hospodářské cykly. Monetární cykly a reálné cykly.
 11. Měnová politika. Cíle a nástroje. Aktivistická měnová politika. Racionální očekávání a neúčinnost měnové politiky. Pravidla v rozhodování. Dezinflační politika a koeficient obětování.
 12. Veřejné rozpočty. Rozpočtový schodek a agregátní poptávka: tradiční teorie a Ricardova-Baroova teorie. Daně, daňová konkurence a daňová harmonizace. Veřejný dluh.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Kurz má charakter syntetické disciplíny, postavené na využití předchozích dílčích poznatků studentů z oblastí managementu, marketingu, financí, daní i účetnictví, a to jejich propojením a výrazným s rozšířením a prohloubením znalostí o další kategorie i úrovně poznání. Student si tak osvojí kombinační a řídící dovedností finančního manažera podniku. Motto kurzu: „Řídíme podnikové finance a financemi řídíme podnik".

Obsah předmětu:

 1. Kapitálová podstata podnikání, finanční a obchodní hodnota podniku.
 2. Informace pro finanční řízení, jejich zdroje a rizikovost.
 3. Analýzy ve finančním řízení, strategie, hospodaření, zákazníci.
 4. Zdroje financování, vlastní, cizí, alternativní.
 5. Náklady na kapitál, časová hodnota, kontrola využití kapitálu.
 6. Ekonomika vztahů produktu podniku, majetku a kapitálu.
 7. Místo finančního managementu v činnosti podniku, zaměření jeho úkolů.
 8. Finanční plány, jejich druhy, skladba, vlastnosti, výstupy, rozpočtování.
 9. Krátkodobý finanční management, jeho úkoly a nástroje.
 10. Financování investic a návratnost, vyhodnocení projektu.
 11. Řízení rizik, jeho účel a možnosti, organizace řízení rizik.
 12. Rizika optimalizace struktury majetku i kapitálu, rizikovost kapitálu, likvidita.
zkouška
volitelný

Cíl předmětu:

Je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Důraz při výuce obchodního jazyka je kladen na rozšíření a upevnění jazykové vybavenosti a komunikační schopnosti studentů, kteří se připravují na manažerskou práci. Vychází se z výkladu tradičních podnikatelských struktura a procesů s důrazem na osvojování si moderní slovní zásoby potřebné pro komunikaci v mezinárodních společnostech. Upevňuje se především aktivní využívání jazyka a konverzace.

Obsah předmětu:

Vzhledem k tomu, že si obchodní jazyk mohou zvolit studenti, kteří absolvují jak modul A, tak modul B bakalářského studia, je obsah výuky Obchodního jazyka modifikován v návaznosti na jejich dosaženou jazykovou úroveň - buď úroveň A2/B1 nebo úroveň B1/B2. Obsah předmětu tematicky odpovídá hospodářskému jazyku: podnikání; obchodní rozhodování - obchodní metody, jednání; organizace podniku, struktura managementu, systém řízení firem, integrace, převzetí a fúze. Druhý blok se týká postavení zaměstnanců, příprava na pohovor, mzdy a platy, sociální zabezpečení, pracovní smlouva. Další blok - struktura a práce managementu, vedení porad a pracovních týmů, firemní kultura. Následuje tématika trhu, marketingu a prodeje. Důležitým tématem je zákazník - průzkum, chování a třídění zákazníků, služby. Reklamace a propagace a samostatným blokem je obchod - jeho metody, distribuční cesty a reklama.

zkouška
volitelný

Cíl předmětu:

Je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Důraz při výuce obchodního jazyka je kladen na rozšíření a upevnění jazykové vybavenosti a komunikační schopnosti studentů, kteří se připravují na manažerskou práci. Vychází se z výkladu tradičních podnikatelských struktura a procesů s důrazem na osvojování si moderní slovní zásoby potřebné pro komunikaci v mezinárodních společnostech. Upevňuje se především aktivní využívání jazyka a konverzace.

Obsah předmětu:

Podnikání jako ekonomická činnost; fyzické a právnické osoby • Obchodní rozhodování, prognózování a riziko • Organizace a organizační systémy • Struktury vrcholového managementu • Systém řízení procesů, velikost firem, integrace, převzetí, fúze • Zaměstnanci, pracovní síla • Mzdy a platy, sociální zabezpečení, pracovní smlouva, nezaměstnanost • Právní formy podnikání, podnik jednotlivce, typy obchodních společnosti • Práva, pravidla, zákony • Management a jeho funkce a úlohy, organizace a strategie • Vedení porad a pracovních týmů • Strategická analýza, strategické modely, metody a styl řízení • Kontrola, její formy, audit • Firemní kultura • Marketing, jeho sociální pojetí, cíle a praxe marketingu • Trh, marketingový plán, marketingový průzkum • Zákazník; průzkum, chování a třídění zákazníků • Výroba, zboží, řízení výroby, služba zákazníkům • Distribuční cesty, zprostředkovatelé, obchodní zástupci • Obchodní metody zvláště v mezinárodním obchodě • Reklama a propagace.

3. Semestr

zkouška
povinný
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je: propojit teoretické poznatky o daních s jejich praktickou aplikací v současných vyspělých ekonomikách a vytvořit tím prostor pro hodnocení přijatých daňových řešení z pohledu jednotlivce i společnosti.

Obsah předmětu:

 1. Daň, typologie daní. Geneze daňových teorií.
 2. Daňové zásady. Efektivnost daní.
 3. Stimulační aspekty daní.
 4. Daňová spravedlnost.
 5. Daňový přesun a dopad.
 6. Makroekonomické důsledky zdanění.
 7. Optimální zdanění.
 8. Daňová politika ve vyspělých zemích. Daňová konkurence, koordinace, harmonizace.
 9. Důchodové daně.
 10. Pojistné sociálního pojištění.
 11. Daně ze spotřeby.
 12. Daně majetkové. Systém správy daní.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o měnové politice uplatňované jak ve vyspělých tržních ekonomikách, tak i v ekonomikách tranzitivních (se zaměřením na ČR). Zároveň by měl student získat ucelené teoretické poznatky z vybraných oblastí peněžní ekonomie.

Obsah předmětu:

 1. Peníze – teoretická a empirická definice peněz, měnové agregáty.
 2. Centrální banka – funkce, bilance aktiv a pasiv, měnová báze.
 3. Měnová politika centrální banky – cíle, nezávislost CB.
 4. Transmisní mechanismy měnové politiky, časová zpoždění.
 5. Nástroje měnové politiky.
 6. Cílování inflace, transmisní kanály a inflace.
 7. Bankovní regulace a dohled - argumenty pro a proti.
 8. Základní součásti bankovní regulace.
 9. Nabídka peněz – multiplikace vkladů, peněžní multiplikátor.
 10. Poptávka po penězích – hlavní teoretické směry.
 11. Měnová politika ČNB.
 12. Měnová politika Evropské centrální banky – cíle, nástroje, kursový mechanismus ERM II.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je pochopit základy současných procesů globalizace probíhajících v rámci světové ekonomiky a jejich vazby na mezinárodní obchod a další formy mezinárodních ekonomických vztahů. Zvláštní pozornost je věnována seznámení studenta s metodickými přístupy k analýze světové ekonomiky jako základního faktoru vnějšího prostředí rozvoje národní ekonomiky a podnikových strategií, které získává v rámci procesů globalizace stále významnější pozici i pro a strategické myšlení, plánování a manažerské rozhodování

Obsah předmětu:

 1. Předmět studia světové ekonomiky, kategoriální aparát, změny paradigmat a metodiky využívané při její analýze a predikci vývoje.
 2. Pohyb světového hospodářství v rámci časoprostoru, vznik a vývojové tendence světového hospodářství a procesy jeho globalizace.
 3. Struktura světového hospodářství - světové hospodářství jako logická a systémová kategorie, jejich věcné a prostorové uspořádání.
 4. Subjekty operující ve světové ekonomice, jejich struktura a interakce: korporace a jejich mezinárodní formy, národně-státní celky, mezinárodní integrační seskupení.
 5. Systém vzájemných ekonomických vztahů mezi subjekty světové ekonomiky a jejich nositelé a vývoj.
 6. Teoretické koncepce mezinárodních ekonomických vztahů.
 7. Interdependence ekonomických subjektů globální ekonomiky a její formy.
 8. Strukturální rovnováha, nerovnovážné stavy světového hospodářství, možnosti a formy jejich řešení.
 9. Dynamika strukturálního vývoje a strukturální změny vývoje globální ekonomiky.
 10. Hospodářskopolitické nástroje regulace a řízení v rámci světového hospodářství.
 11. Instituce světové ekonomiky, jejich struktura a funkce.
 12. Ovlivňování a regulace globálního ekonomického vývoje v současném světě.

4. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o vlivu vnějšího prostředí na vnitřní ekonomiku. Pozornost bude zaměřena na analýzu sald platební bilance z hlediska jejich dopadu na vnitřní měnovou rovnováhu a měnový kurs, dále na příčiny pohybu měnového kursu a výhody a nevýhody jednotlivých systémů měnového kursu. Kurs respektuje i skutečnost vzájemného propojení makro a mikroekonomického pohledu v oblasti mezinárodních finančních vztahů a proto se zaměří i na obchody devizového trhu.

Obsah předmětu:

 1. Platební bilance – struktura, analýza sald, investiční pozice, indikátory vnější rovnováhy.
 2. Fundamentální analýza měnového kursu.
 3. Technická analýza měnového kursu.
 4. Devizový trh – charakteristika, struktura, subjekty devizového trhu.
 5. Devizové obchody – spot, forward, futures, opce, swap.
 6. Devizová arbitráž, spekulace, hedging.
 7. Devizové riziko a devizová expozice.
 8. Systémy měnových kursů – výhody a rizika pevných a pohyblivých měnových kursů.
 9. Devizové rezervy – struktura, adekvátnost.
 10. Přímé zahraniční investice.
 11. Portfoliové zahraniční investice.
 12. Mezinárodní měnová spolupráce.
zkouška
povinný