Trestná činnost v podnikání

Cílem předmětu je získání znalostí základních institutů trestního práva a hlubších znalostí o skutkových podstatách trestných činů souvisejících s ekonomikou a podnikáním, zejména trestných činů proti majetku a trestných činů hospodářských.

Výsledky učení:

 • umět vymezit základní předpoklady trestní odpovědnosti;
 • rozlišit vývojová stádia trestného činu;
 • rozlišit a charakterizovat jednotlivé druhy trestů a ochranných opatření;
 • zařadit trestné činy související s ekonomikou a podnikatelskou činností pod dané skutkové podstaty;
 • znát postupy odhalování a vyšetřování trestných činů v ekonomice.

Hlavní témata:

 • Trestní odpovědnost – vznik a zánik, skutková podstata
 • Orgány činné v trestním řízení a průběh trestního řízení
 • Rozdělení a charakteristika trestných
 • Druhy trestních sankcí a ochranná opatření
 • Trestní odpovědnost právnických osob a mladistvých
 • Trestné činy proti majetku – krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, poškození cizí věci, podvod aj.
 • Trestné činy hospodářské – padělání a pozměnění peněz, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
 • Trestné činy hospodářské (daňové) – zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a jiné povinné platby (vč. zvláštního ustanovení o účinné lítosti), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení, neoprávněné podnikání, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, zneužití informace a postavení v obchodním styku