Vybrané kapitoly psychologie a sociologie

Zaměření předmětu:

Představit psychologii i sociologii nejenom jako vědy teoretické, ale zejména jako vědy empirické, ve kterých se věrně odráží každodenní život jedince jako specifické osobnosti. Těžiště výkladu sociologie se nachází v tzv. interpretativní a rozumějící sociologii.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • pochopit základní pojmy psychologie a sociologie a aplikovat je v praktickém životě
  • zorientovat se mezi různými psychologickými přístupy k danému problému
  • prezentovat různé psychologické teorie a koncepce
  • analyzovat chování a prožívání člověka v relevantních, živých situacích praxe

Hlavní témata:

  • Osobnost, utváření, její struktura a dynamika, hlavní teorie osobnosti, utváření typologií osobnosti. Kognitivní procesy (paměť, vnímání, myšlení, pozornost, představy, řeč).
  • Jedinec ve skupině – sociální styk, znaky a typologie sociálních skupin, skupinová dynamika, interpersonální vztahy a interpersonální percepce.
  • Mezilidská komunikace, teorie komunikace, verbální, neverbální, paralingvistické projevy, hlavní chyby v komunikaci. Komunikačně náročné situace, konflikty intra i interpersonální.
  • Sociologie a sociologické myšlení, sociologie a common sense; předmět, struktura a funkce sociologie; vztah sociologie k jiným vědním disciplínám.
  • Společnost a její struktura. Strukturální řezy společností. Základní stratifikační modely (kasty, stavy, třídy, vrstvy). Sociální status a jeho indikátory. Sociální mobilita. Sociální nerovnost;
  • Legitimizace moci a násilí, autorita, typologie panství dle Maxe Webera; základní rysy právního státu; totalitarismus vs. demokracie; pilíře občanské společnosti, otevřená a uzavřená společnost. Sociální instituce a sociální organizace. Teorie byrokracie.