Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie

Cíle předmětu:

představit psychologii i sociologii nejenom jako vědy teoretické, ale zejména jako vědy empirické, ve kterých se věrně odráží každodenní život každého jedince. Těžiště výkladu sociologie se nachází v tzv. interpretativní a rozumějící sociologii. V části psychologie jsou studenti vedeni k tomu, aby pochopili základní pojmy, a dovedli se zorientovat mezi různými psychologickými přístupy k danému problému. V celkovém zaměření této části je proto kladen důraz na prezentování různých psychologických teorií a koncepcí, které umožňují analyzovat chování a prožívání člověka v relevantních, živých situacích praxe.

Obsah předmětu:

 • Úvod do psychologie, psychologické disciplíny, začlenění psychologie v systému věd, předmět a metody psychologie.
 • Osobnost, utváření, její struktura a dynamika, hlavní teorie osobnosti, utváření typologií osobnosti.
 • Kognitivní procesy (paměť, vnímání, myšlení, pozornost, představy, řeč).
 • Jedinec ve skupině – sociální styk, znaky a typologie sociálních skupin, skupinová dynamika, interpersonální vztahy a interpersonální percepce.
 • Mezilidská komunikace, teorie komunikace, verbální, neverbální, paralingvistické projevy, hlavní chyby v komunikaci.
 • Komunikačně náročné situace, konflikty intra i interpersonální.
 • Sociologie a sociologické myšlení, sociologie a common sense; předmět, struktura a funkce sociologie; vztah sociologie k jiným vědním disciplínám.
 • Společnost a její struktura. Strukturální řezy společností. Základní stratifikační modely (kasty, stavy, třídy, vrstvy). Sociální status a jeho indikátory. Sociální mobilita. Sociální nerovnost.
 • Kultura jako sociální fenomén: její struktura, druhy, funkce a podoby v současné společnosti. Masová kultura. Typické rysy a vývojové trendy společnosti 21. století očima vybraných autorů.
 • Legitimizace moci a násilí, autorita, typologie panství dle Maxe Webera; základní rysy právního státu; totalitarismus vs. demokracie; pilíře občanské společnosti, otevřená a uzavřená společnost.
 • Sociální instituce a sociální organizace. Teorie byrokracie.