Ocěňování nemovitého majetku

Od 2. 10. 2017 do 31. 5. 2019 v Praze
Uzávěrka přihlášek do 15.9. 2017
Cena: 15 900 Kč za semestr

Kurz Oceňování nemovitého majetku je profesní přípravou pracovníků zabývajících se oceňováním majetku na tržních principech. Své uplatnění nacházejí absolventi v oblasti realitní, bankovní, pojišťovací, finanční i správní sféry.

Po úspěšném absolvování programu Oceňování nemovitého majetku a složení závěrečné zkoušky je možné, po splnění všech zákonem daných podmínek, žádat o živnostenské oprávnění k oceňování věcí nemovitých či se přihlásit k certifikačnímu řízení v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17024 (certifikace osob), oblast certifikace Odhadce nemovitostí (QON). Čtyřsemestrová varianta kurzu je určena účastníkům, kteří dosud nemají stavební vzdělání.

Tento program celoživotního vzdělávání je uskutečňován v souladu s akreditovaným bakalářským studijním programem Oceňování majetku, podle § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Účastník celoživotního vzdělávání nemá postavení studenta vysoké školy.

Absolvent kurzu je oprávněn v případě přijetí k bakalářskému studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro obor Oceňování majetku v maximální výši stanovené zákonem (60 % kreditů).

V rámci kurzu Oceňování nemovitého majetku se studenti vybaví nejen teoretickým základem, ale i praktickými dovednostmi ve zpracování odhadů či cenových map. Prohloubí také své znalosti v oblastech trhu nemovitostí, územního plánování, pozemního stavitelství, právních vztahů k nemovitostem, katastru nemovitostí nebo oceňování podniku.

Průběh kurzu: 4 semestry, 8 - 9 výukových dnů/semestr (pátek, sobota)

Lektoři: pedagogové Bankovního institutu vysoké školy

Zakončení kurzu: závěrečná zkouška a závěrečná práce, absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu (slouží jako podklad pro vydání živnostenského oprávnění)

Uzávěrka přihlášek: 27.9. 2017

Bc. Veronika Radová
Referentka vzdělávacích projektů
Tel.: 731 425 297
E-mail: vradova@bivs.cz

Přihláška