Prohlášení certifikačního orgánu

  1. Certifikační orgán si je plně vědom důležitosti nestrannosti při poskytování certifikačních služeb a tuto zásadu důsledně dodržuje.
  2. Certifikační orgán se distancuje od komerčních i jiných zájmů, které by mohly ohrozit nestrannost.
  3. Certifikační orgán neposkytuje služby, které by mohly nestrannost ohrozit.
  4. Rozhodnutí certifikačního orgánu jsou pouze v jeho kompetenci a založena na objektivních důkazech a nejsou ovlivněna jinými zájmy či jinými stranami.
  5. Certifikační orgán má vytvořen postup pro řízení konfliktu zájmů a zabezpečení objektivity.
  6. Certifikační orgán poskytuje své služby v oblasti certifikace ve spolupráci s vysoce kvalifikovanými odborníky a podle dokumentovaných procesů, které jsou v souladu s požadavky normy závazné pro certifikační orgány.
  7. Certifikační orgán řádně vyřizuje všechny stížnosti a odvolání.