Ekonomika a management
podniku (EMP)

Tříletý bakalářský studijní program, s možností prezenčního
a kombinovaného studia v Praze a Brně

1. semestr1. ročník

1. semestr

Kancelářské aplikace I

Cíl předmětu:

Rozšíření a sjednocení středoškolských znalostí pro použití komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíků. Získané znalosti a dovednosti budou využity jednak v průběhu studia, jednak v praxi.

Obsah předmětu:

 1. Řešení praktických úloh pomocí kancelářských aplikací
 2. Seznámení se s IS BIVŠ, přihlášení do IS, změna hesla, změna emailu, nápověda, vývěska. Seznámení s e-learningovým portálem Moodle, práce v Moodle, zadávání a odevzdávání úkolů. Představení kancelářských aplikací, MS Office, Open Office, Libra Office, možnosti, rozdíly.
 3. WORD:
  1. Ovládání textového procesoru – rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, vkládání obrázků.
  2. Práce s tabulkou – ohraničení buněk, zarážky, atd.
  3. Typografické úpravy delšího textu podle předlohy, záhlaví, zápatí
  4. Využití stylů v dokumentu, obsah, poznámky pod čarou, rejstřík, víceúrovňové číslování
 4. EXCEL
  1. Ovládání tabulkového procesoru – buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek, početní úkony.
  2. Funkce – vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk, výpočet na více listech.
  3. Modelové úlohy z praxe řešené pomocí tabulkového procesoru.
  4. Grafické zpracování numerických dat v tabulkovém procesoru, tvorba, úpravy popisy.
 5. POWERPOINT
  1. Prezentace – tvorba prezentace, zásady a doporučení, prezentace na zadané téma.
  2. Prezentace – tvorba vlastní prezentace na zadané téma.

Kvantitativní metody pro ekonomy

Cíl předmětu:

Seznámit se základními matematickými pojmy a postupy a možnostmi jejich využití při popisu a řešení praktických problémů; pěstovat u posluchačů schopnost logického myšlení a orientace v problému, vést je k cílevědomému využívání matematického aparátu v praxi.

Obsah předmětu:

 1. Funkce jedné reálné proměnné: základní pojmy – definiční obor, obor hodnot, graf funkce.
 2. Elementární funkce a jejich vlastnosti.
 3. Limita a spojitost funkce.
 4. Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné: derivace, výpočet derivací, využití v geometrii a mechanice.
 5. L´Hospitalovo pravidlo.
 6. Věta o střední hodnotě, vyšetřování průběhu funkce – monotonie, lokální a absolutní extrémy.
 7. Konvexnost a konkávnost funkce, inflexní body, asymptoty.
 8. Neurčitý integrál: vztah integrálu a derivace, základní integrály.
 9. Metoda integrace per-partes, substituční metoda; integrace vybraných typů funkcí.
 10. Určitý integrál: definice a základní vlastnosti, vztah mezi určitým a neurčitým integrálem.
 11. Metody výpočtu určitého integrálu – metoda per-partes, substituční metoda.
 12. Geometrický a fyzikální význam určitého integrálu.

Základy práva

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními postuláty právní vědy, metodiky aplikace a realizace práva, a to s důrazem na oblast práva soukromého. Studenti budou absolvováním předmětu připravení zorientovat se v právních textech, kterým dokážou porozumět a provést bazální aplikaci právních norem na životní situace. Základními koncepcemi studia tohoto předmětu jsou analýza a dedukce, a to jak na úrovní zkoumání právních norem, ale především na úrovni jejich interpretace a následné realizace.

Obsah předmětu:

 1. Právo, systém práva.
 2. Právní norma. Tvorba práva a tvorba právních norem (legislativní proces v ČR).
 3. Prameny práva obecně, prameny práva v ČR.
 4. Aplikace a interpretace práva v teorii a praxi.
 5. Právní vztahy (poměry).
 6. Subjekty právních vztahů. Zastoupení. Prokura.
 7. Právní skutečnosti.
 8. Právní jednání. Neplatnost a relativní neúčinnost. Promlčení a prekluze.
 9. Základní právní zásady. Zásady soukromého práva.
 10. Absolutní a relativní majetková práva – obecně.
 11. Věci jako objekty právních vztahů. Věcná práva.
 12. Vznik, změna a zánik závazků. Zajištění závazků.
 13. Smlouva. Uzavírání smluv. Náležitosti smluv.
 14. Základní smluvní typy – kupní smlouva, sml. o dílo, příkazní sml.
 15. Právní odpovědnost – druhy. Náhrada škody.
 16. Pracovní poměr – jeho vznik, změna a zánik. Subjekty, objekt a obsah. Pracovní smlouva – podstatné náležitosti. Pracovní doba, dovolená, pracovní podmínky.
 17. Dohody o pracovní činnosti a provedení práce.
 18. Civilní proces. Uplatnění práva před soudem. Pravomoc a příslušnost. Zahájení a průběh řízení. Rozhodnutí. Opravné prostředky.
 19. Základní pojmy obchodního práva – podnikání, podnikatel, spotřebitel, obchodní firma.
 20. Živnostenské a neživnostenské podnikání. Druhy živností.
 21. Obchodní korporace – obecně.
 22. Osobní obchodní společnosti.
 23. Kapitálové obchodní společnosti.

Mikroekonomie I.

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy, principy ekonomického chování lidí a fungování trhů. Tyto poznatky umožňují pochopit problémy soudobé hospodářské praxe. V této mikroekonomické části se studenti seznámí s principy rozhodování a chování ekonomických subjektů (domácností a firem), s fungováním trhů, s konkurencí a regulací na trzích, s důsledky cenové regulace, s trhy výrobních faktorů.
Cílem výuky je zvládnutí základních ekonomických pojmů, osvojení ekonomického myšlení, pochopení ekonomických vztahů, umožnit chápání a orientaci v současném ekonomickém dění a poskytnutí základny pro hlubší studium ekonomie, osvojit si práci se základními ekonomickými modely a umět analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi.

Obsah předmětu:

1. Úvod do ekonomie

a. Předmět, metoda a základní pojmy (statky, užitečnost, vzácnost a volba, křivka výrobních možností, ekonomické systémy, mezní veličiny)

b. Vznik a vývoj ekonomické teorie (merkantilismus, klasická ekonomie, keynesiánská teorie, monetarismus).

2. Mikroekonomie

a. Trh a tržní mechanismus (ekonomický koloběh, trh spotřebních a kapitálových statků, cenový systém).

b. Trh výrobků a služeb- Poptávka a nabídka (Chování tržních subjektů, křivka poptávky a nabídky, elasticita poptávky a nabídky). - Teorie spotřebitele (užitek, měření užitku, optimum spotřebitele) - Teorie firmy (krátké a dlouhé období, produkční funkce, náklady firmy, příjmy, účetní ekonomický zisk, tržní nabídka).

c. Struktura trhů, modifikace konkurenčního prostředí-Dokonale konkurenční trh a nedokonale konkurenční trh- Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu (podmínky tržní rovnováhy, faktory ovlivňující rovnováhu) - Rovnováha firmy na nedokonalém trhu (monopol, oligopol monopolistická konkurence) - Konkurence a regulace vstupu na trh. Ochrana hospodářské soutěže. Zisk a alternativní cíle firmy.

d. Trhy výrobních faktorů - Tvorba cen a substituce výrobních faktorů (poptávka a nabídka výrobních faktorů, příjmy z výrobních faktorů)- Trh práce a tvorba mezd (individuální poptávka a nabídka práce, poptávka po práci) - Kapitál, trh kapitálu (nabídka a poptávka na trhu kapitálu, rovnováha na trhu kapitálu, míra a formy výnosu)- Pozemková renta.

e. Omezení a problémy působení tržního mechanismu (příčiny, externality, monopolní síla, veřejné statky, asymetrické informace, úloha státu).

Komunikace a prezentační dovednosti

Cíl předmětu:

Porozumění procesu manažerské komunikace v širším kontextu firemní kultury. Osvojení si základních interaktivních a prezentačních dovedností včetně efektivního využití dostupných informačních a komunikačních technologií. Rozvíjení schopnosti reflexe a empatie. Pochopení principů a podmínek úspěšné prezentace.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do sociální komunikace, vymezení základních pojmů, kontexty komunikace v profesní oblasti.
 2. Vybrané komunikační teorie, neverbální a verbální komunikace, paralingvistické aspekty.
 3. Chyby v percepci, komunikaci a komunikační bariéry.
 4. Standardní a nestandardní situace v komunikaci, jejich psychologická podstata, psychologické příčiny vzniku komunikačně nestandardních situací.
 5. Metody ovlivňování, přesvědčování a vyjednávání. 6. Krizová komunikace.
 6. Manažerská komunikace, komunikace v týmu, vedení porad atp.
 7. Emoční inteligence a umění naslouchat druhým.
 8. Psychologická stránka prezentace, osobnost prezentujícího a sebeprezentace.
 9. Didaktika prezentace- příprava, druhy, specifika, prostředky.
 10. Mediální komunikace.
 11. Psychologické prostředky a postupy vyrovnávání se s následky nestandardních komunikačních situací.

Podnikatelská etika

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem a významem etiky v podnikání z hlediska společnosti, podnikatele, manažera a zaměstnance. Porozumět její nezastupitelné roli ve společenských a obchodních vztazích.

Obsah předmětu:

 1. Základní pojmy etiky a její význam pro společnost.
 2. Stručný přehled významných etap vývoje etiky od antiky po dnešek.
 3. Etika a ekonomika.
 4. Podnikatelská etika.
 5. Etické aspekty podnikové činnosti – Social Responsibility Management.
 6. Zavádění etiky v podniku a jeho nástroje (etika obchodních vztahů, oborové a etické firemní kodexy atd.).
 7. Integrace etiky do strategického plánování podniku.
 8. Manažerská etika (řídící styl a podnikové klima, prosazování moci v organizaci, řízení podle cílů atd.).
 9. Etické problémy v práci manažera a možnosti jejich řešení (důležitost jednání a vyjednávání, strategie a taktiky jednání, řešení konfliktů atd).
 10. Stávka (sociální konflikt, chování a jednání lidí, řešení stávky, prevence).
 11. Etika v mezinárodním podnikání.
 12. Případová studie: Analýza etického kodexu vybrané firmy.

Odborný cizí jazyk I. (AJ/NJ)

Cíl předmětu:

Cíl předmětu je stanoven na základě jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské praxe kladeným na absolventa vysoké školy. Důraz je proto položen na profesní orientaci učiva, odborný jazyk, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikativní dovednosti, tak i schopnost porozumět a zvládnout odbornou literaturu. Opakování a prohlubování nezbytných teoretických znalostí a procvičování jazykových prostředků je podřízeno hlavnímu cíli. Výuka odborného jazyka pokračuje na dosažené úrovni obecného jazyka.

Obsah předmětu:

Jazykové dovednosti se zaměřují zejména na praktické použití jazyka ve firemní praxi, jako je telefonování, písemná komunikace, psaní emailů, společenská konverzace, jednání s klientem, prezentace a vyjednávání s partnery, organizace meetingů, nové trendy managementu, způsoby práce, přijímání do zaměstnání, pracovní vztahy, řízení lidských zdrojů, vedení firem, plánování, rozhodování a komunikace uvnitř firem, možné pracovní problémy, rozvoj firem, firemní kultura. V rámci rozvíjení těchto dovedností si studenti zároveň osvojují nezbytnou gramatiku, idiomatická spojení a fráze.

Obsah je přizpůsoben reálné úrovni studentů dle stupně jazykových znalostí na základě Společného evropského referenčního rámce.

Český jazyk I.

Cíl předmětu:

Výuka je určena pro zahraniční studenty (kromě Slováků a těch, kteří absolvovali část dosavadního studia v české střední škole). Cílem předmětu je pomoci zahraničním studentům zvládat studium zvoleného oboru v češtině a usnadnit jim jejich začlenění do nového kulturně-jazykového prostředí.

Obsah předmětu:

Zahraniční studenti mají zpravidla na základě absolvovaného jazykového kurzu již zvládnutou komunikativní češtinu. Ve výuce českého jazyka jde pak především o to, pomoci jim zorientovat se v určitých gramatických a stylistických pravidlech, která jim umožní dále kultivovat jejich jazykový projev, a to jak ústní tak písemný. Opakování a prohlubování nezbytných teoretických znalostí a procvičování jazykových prostředků je podřízeno hlavnímu cíli. Pozornost je dále zaměřena zejména na schopnost porozumění textu a jeho interpretaci, vlastní stylizaci, jakož i na ústní i písemný projev v každodenní komunikaci.

2. semestr1. ročník

Kancelářské aplikace II.

Cíl předmětu:

Druhá část výuky v použití komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office). Získané znalosti a dovednosti budou využity jednak v průběhu studia, jednak v praxi.

Obsah předmětu:

Řešení praktických úloh pomocí komponent MS Office

 1. WORD
  1. Využití stylů při tvorbě dokumentů – nový styl, úprava stávajícího stylu, víceúrovňové číslování nadpisů, obsah dokumentu a možnosti jeho úprav. Práce s tabulkou.
  2. Úpravy předlohy textu, seznamy číslované a s odrážkami pomocí stylů, poznámky pod čarou a vysvětlivky. Oddíly v dokumentu, víceúrovňové číslování odstavců.
  3. Práce s velkými dokumenty – oddíly, zrcadlové uspořádání sudé a liché stránky, záhlaví a zápatí lichých a sudých stránek, číslování stránek, generování obsahu, poznámky pod čarou, atd.
 2. WORD & EXCEL
  1. Hromadná korespondence – adresy (štítky, obálky), dopisy.
 3. EXCEL
  1. Funkce – logické funkce (KDYŽ; A; NEBO, práce s řetězci, převod řetězce na číslo, vyhledání a záměna znaků.
  2. Funkce – práce s polem čísel, vyhledávání v poli, práce s kalendářovými funkcemi.
  3. Složitější rozhodovací a výběrové funkce, filtry pro velké soubory.
  4. Formuláře – tvorba formulářů v Excelu.
  5. Kontingenční tabulky.
  6. Životopis, opakování logických a rozhodovacích funkcí ve spojení s hromadnou korespondencí.
 4. POWERPOINT
  1. Prezentace – pokročilé postupy a animace v prezentacích.

Makroekonomie I.

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy, principy ekonomického chováni lidi a fungování trhů. Tyto poznatky umožňují pochopit problémy soudobé hospodářské praxe. Cílem výuky je zvládnutí základních ekonomických pojmů, osvojení ekonomického myšlení, pochopení ekonomických vztahů, umožnit chápáni a orientaci v současném ekonomickém dění a poskytnutí základny pro hlubší studium ekonomie, osvojit si práci se základními ekonomickými modely a umět analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do makroekonomie. Předmět a metody zkoumání. Hlavní směry v makroekonomické teorie a jejich charakteristiky, porovnání klasického a keynesiánského směru.
 2. Agregátní makroekonomické veličiny a jejich vzájemné vztahy. Makroekonomické cíle a nástroje.
 3. Spotřeba, investice a úspory, model investičního multiplikátoru.
 4. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální produkt, deflační a inflační mezera produktu.
 5. Trh práce, měření nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, rovnováha na trhu práce.
 6. Trh peněz, vznik a vývoj peněz, složky nabídky peněz, poptávka po penězích, kreace peněz a peněžní multiplikátor.
 7. Měnový kurz a měnový trh, typy měnových kurzů, intervence centrální banky.
 8. Pojem ekonomický růst. Zdroje ekonomického růstu. Bariéry ekonomického růstu. Extenzivní vs. intenzivní růst. Potenciální produkt. Hospodářský cyklus a jeho fáze, vnější a vnitřní příčiny cyklických kolísání.
 9. Charakteristika a druhy inflace, příčiny inflace, Phillipsova křivka, antiinflační terapie.
 10. Centrální banka a monetární politika, cíle a nástroje monetární politiky, druhy monetární politiky.
 11. Státní rozpočet a fiskální politika, státní dluh a deficit státního rozpočtu, peněžní a dluhové financování.
 12. Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody, platební bilance, účinek cel a kvót na mezinárodní obchod.

Management

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je změnit u jeho absolventů postoj k sobě samým a k vedení různého typu obchodních i neziskových společností a vedení úřadů státní správy. Po ukončení předmětu bude absolvent chápat roli a postavení manažera, dokáže používat svoji autoritu, odpovědnost a bude zaměřen na cílové chování. Bude umět pracovat s cíli a zvládne delegování jako jednu ze základních manažerských dovedností.

Obsah předmětu:

 1. Základy managementu v majetkové struktuře.
 2. Základy managementu v podnikání a ve veřejné správě.
 3. Struktura a obsah základních manažerských funkcí.
 4. Maticová struktura manažerských funkcí.
 5. Plánování.
 6. Organizování.
 7. Řízení (vedení) lidských zdrojů.
 8. Kontrola.
 9. Analýza.
 10. Rozhodování.
 11. Implementace.
 12. Prostředí realizace manažerských funkcí.
 13. Systémové pojetí základních manažerských funkcí.
 14. Majetková struktura a její problémy.
 15. Podnikání ve vztahu k manažerským funkcím.
 16. Plánování jako první druh manažerských funkcí.
 17. Problémy a úskalí současného managementu.
 18. Aktuální otázky do projektového managementu.
 19. Aplikace simulace a modelování.

Naučte se jak řídit firmu a staňte se dobrým manažerem. Studijní obor ekonomika a management podniku vám poskytne znalosti v oblastech ekonomie, managementu, práva i vedení lidí. Studujte obor, který propojuje teorii s praxí.

Po 1. semestru si můžete zvolit jednu ze specializací
a více se tak zaměřit na oblast, která vás zajímá.

 • Marketing
  management

  Naučíte se řídit různé oblasti marketingové komunikace, sociální sítě i měřit jejich dopad na budování firemní značky.

  Více o specializaci
 • Management
  lidských zdrojů

  Chcete být dobrým manažerem a vést tým lidí? Naučte se, jak vybírat zaměstnance, jak je rozvíjet a motivovat.

  Více o specializaci
 • Finanční
  management

  Chcete mít pod kontrolou finance podniku? Naučte se porozumět všem důležitým výkazům a získejte přehled v oblasti controllingu.

  Více o specializaci
 • Manažerská
  psychologie

  Zajímá vás psychologie a chcete lépe porozumět sobě i svým zaměstnancům? Věnujte se psychologii reklamy a podpořte své podnikání.

  Více o specializaci

 • Bankovní
  management

  Zajímá vás problematika bankovnictví? Získejte přehled v bankovním sektoru, zaměřte se na finanční trhy a osvojte si základy finanční analýzy.

  Více o specializaci
 • Podnikání

  Sníte o vlastním podnikání a chcete svůj podnikatelský záměr proměnit ve skutečnost? Pronikněte do základů všech oblastí úspěšného podnikání.

  Více o specializaci
 • Sales
  management

  Naučte se vyjednávat, vytvářet prodejní strategie, hodnotit a motivovat obchodní zástupce, strategicky využívat obchodní reporty, i zvyšovat prodejní úspěchy.

  Více o specializaci
 • Arts
  management

  Zajímá vás kultura, umění a jejich propojení s podnikáním? Osvojte si specifika managementu i marketingu v této oblasti a spojte kulturu s businessem.

  Více o specializaci
 • IT
  management

  Naučíte se, jak ovládat informační systémy a programovat. Velký důraz klademe při výuce také na bezpečnost podnikání a ochranu dat.

  Více o specializaci

Ekonomika a management podniku za 19 900 Kč za semestr

Vyrostete nejen odborně,
ale i jako člověk

Obor ekonomika a management podniku vám komplexní vhled do problematiky řízení firmy. Zároveň zlepšíte svoje rétorické i prezentační schopnosti před malým i velkým publikem. Naučíte se lépe pracovat v týmu a rovněž motivovat a řídit lidi.

Garant oboruVyučující

doc. Ing. Josef Palán, CSc.


Katedra: katedra podnikání a oceňování
E-mail: jpalan@bivs.cz